zaterdag 22 december 2012

Opvang voor dak- en thuislozen, een feuilleton..Nadat het College van B&W op 24 mei dit jaar tijdens een roerige commissievergadering het voorstel voor een unilocatie aan het Klein Heiligland introk (zie voor onze opvatting daarover een eerder bericht op de website http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1304 ) lag er vorige week een nieuw plan van aanpak over hoe nu verder met de opvang van dak- en thuislozen in Haarlem.
Na 24 mei heeft er een evaluatie van het proces tot en met 24 mei 2012 plaatsgevonden,  zowel tussen de wethouder en de commissie als met omwonenden en betrokkenen bij de huidige locaties en de leden van de klankbordgroepen, wijkraadsleden en bewoners van de  begin dit jaar voorgestelde locaties.  Daarna is het plan van aanpak opgesteld, waarbij een aantal processtappen zijn benoemd: probleemanalyse, analyse doelgroep, stand van zaken (wetenschappelijke) theorievorming opvang dak- en thuislozen, schetsen mogelijke scenario’s. Ook wordt er in het plan van aanpak stil gestaan bij de rolverdeling tussen college en raad, de participatie en communicatie met bewoners en betrokkenen , modellen voor inkoop en beschikbaar budget.  Dit leidt tot de volgende planning:
Uitwerking plan van aanpak
December 2012 en januari 2013
Raadsnota kaderstelling in college
Februari 2013
Vaststelling kaders door raad
Februari 2013
B&W nota uitgewerkt scenario in college
Mei 2013
Bespreking in commissie
Mei 2013
Uitvoering scenario
Vanaf Juni 2013

Als PvdA-fractie hebben we er op aangedrongen om uiteraard zorgvuldig te werk te gaan maar wel de vaart er in te houden, ook al is de planning zeer ambitieus. Naar de omwonenden van de huidige locaties zijn jaren geleden beloften gedaan en iedere keer niet ingelost. We willen geen lange wetenschappelijke studies , maar vooral inzicht in effectieve interventies.  De rolverdeling tussen College en raad moet glashelder zijn en de raad moet ook vasthouden aan de kaders die zij hebben gesteld. Als PvdA zijn we niet echt voorstander van vergaande aanbesteding bij de zorg voor zeer kwetsbare groepen. Zo hebben wij al eerder onze vraagtekens gezet bij de inzet van sterk religieus getinte organisaties hierbij, bijvoorbeeld bij de discussie rond het uitstapprogramma voor prostituees. Gezien de enorme bezuinigingen die er nog aan zitten te komen en het schrappen van middelen voor het zogeheten flankerend beleid(begeleiding en toeleiding naar werk) baart ons zorgen.  Februari 2013 het volgende hoofdstuk in dit feuilleton..


Geen opmerkingen:

Een reactie posten