zaterdag 22 december 2012

Opvang voor dak- en thuislozen, een feuilleton..Nadat het College van B&W op 24 mei dit jaar tijdens een roerige commissievergadering het voorstel voor een unilocatie aan het Klein Heiligland introk (zie voor onze opvatting daarover een eerder bericht op de website http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1304 ) lag er vorige week een nieuw plan van aanpak over hoe nu verder met de opvang van dak- en thuislozen in Haarlem.
Na 24 mei heeft er een evaluatie van het proces tot en met 24 mei 2012 plaatsgevonden,  zowel tussen de wethouder en de commissie als met omwonenden en betrokkenen bij de huidige locaties en de leden van de klankbordgroepen, wijkraadsleden en bewoners van de  begin dit jaar voorgestelde locaties.  Daarna is het plan van aanpak opgesteld, waarbij een aantal processtappen zijn benoemd: probleemanalyse, analyse doelgroep, stand van zaken (wetenschappelijke) theorievorming opvang dak- en thuislozen, schetsen mogelijke scenario’s. Ook wordt er in het plan van aanpak stil gestaan bij de rolverdeling tussen college en raad, de participatie en communicatie met bewoners en betrokkenen , modellen voor inkoop en beschikbaar budget.  Dit leidt tot de volgende planning:
Uitwerking plan van aanpak
December 2012 en januari 2013
Raadsnota kaderstelling in college
Februari 2013
Vaststelling kaders door raad
Februari 2013
B&W nota uitgewerkt scenario in college
Mei 2013
Bespreking in commissie
Mei 2013
Uitvoering scenario
Vanaf Juni 2013

Als PvdA-fractie hebben we er op aangedrongen om uiteraard zorgvuldig te werk te gaan maar wel de vaart er in te houden, ook al is de planning zeer ambitieus. Naar de omwonenden van de huidige locaties zijn jaren geleden beloften gedaan en iedere keer niet ingelost. We willen geen lange wetenschappelijke studies , maar vooral inzicht in effectieve interventies.  De rolverdeling tussen College en raad moet glashelder zijn en de raad moet ook vasthouden aan de kaders die zij hebben gesteld. Als PvdA zijn we niet echt voorstander van vergaande aanbesteding bij de zorg voor zeer kwetsbare groepen. Zo hebben wij al eerder onze vraagtekens gezet bij de inzet van sterk religieus getinte organisaties hierbij, bijvoorbeeld bij de discussie rond het uitstapprogramma voor prostituees. Gezien de enorme bezuinigingen die er nog aan zitten te komen en het schrappen van middelen voor het zogeheten flankerend beleid(begeleiding en toeleiding naar werk) baart ons zorgen.  Februari 2013 het volgende hoofdstuk in dit feuilleton..


zaterdag 1 december 2012

Met SROI aan het werk

PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is hard bezig met het vormgeven van de nieuwe participatiewet en een quotumregeling voorn arbeidsgehandicapten. Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) wil ondertussen vast aan de slag met het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom start hij met goedkeuring van de raad met beleid rond Social Return on Investment (SROI).  Dit is een verbetering en uitbreiding van het beleid dat al bestond in de gemeente bekend als de 5% regeling, die op initiatief van de PvdA-fractie in 2006 is ingevoerd. Deze regeling bleek in de uitvoering toch minder succesvol dan wat we hoopten. De verwachtingen van dit SROI beleid zijn groot en daarom zijn we ook enthousiast hierover . Bij de behandeling van de nieuwe subsidie systematiek is er door de raad al een PvdA motie aangenomen waarin geregeld is dat SROI niet alleen bij inkoop en aanbestedingstrajecten wordt ingezet maar ook bij het subsidiebeleid. 

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten en subsidieafspraken, zodat leveranciers en gesubsidieerde instellingen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Haarlemse beleid t.a.v. het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De invulling hiervan is door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen.

Het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is en blijft een belangrijk thema voor de Partij van de Arbeid, zeker in deze tijd. Als Haarlemse PvdA-fractie hebben we uiteraard grote verwachtingen van onze kersverse PvdA bewindspersonen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma), maar door nu alvast in te zetten op SROI kunnen in afwachting op het rijksbeleid alvast mensen richting werk worden geholpen. Over een jaar wordt het SROI beleid geƫvalueerd en dat is dan ook een mooi moment om te kijken hoe SROI en dan vermoedelijk uitgewerkte participatiewet en de quotumregeling zich tot elkaar verhouden.

Naast het uitdelen van complimenten aan de wethouder hebben we hem gevraagd om e.e.a. juridisch goed te toetsen en bij de evaluatie ook te kijken of er conform de ideeĆ«n van het rijk en zoals in andere steden er mogelijkheden zijn om bij het subsidiebeleid de ondergrens voor de inzet van SROI terug te brengen naar 250.000€. De wethouder heeft aangegeven dit allemaal bij de evaluatie mee te nemen en daarbij ook te kijken of het eventueel toch nodig is om de subsidieverordening om het punt van SROI nader aan te scherpen. Bij de behandeling van de subsidieverordening heeft de PvdA-fractie hierop een voorbehoud gemaakt.
We wensen de wethouder en de organisatie veel succes met de uitwerking van het beleid en rekenen op een substantieel aantal mensen dat hierdoor aan het werk zal komen, maar wij zullen er ook op toezien dat de gemeente zelf als organisatie ook voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgens het SROI beleid aan het werkt helpt: “Practice what you preach….”