zaterdag 23 juni 2012

PvdA-fractie biedt voorzitter Haarlem Roze Stad roze meetlat aanTijdens de “Roze commissie” afgelopen donderdag in de raadszaal van Haarlem bood raadslid Helga Koper aan Erwino Ouwerkerk, voorzitter van Haarlem Roze Stad, een roze meetlat aan (met dank aan de handige handjes van fractiegenoot Roel Schaart).  De PvdA vindt het belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht en blijvend gemonitord wordt hoe het staat met de positie van en de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad.  In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we ons inzetten voor emancipatie, integratie en diversiteit in de meest brede zin van het woord. Om te beginnen zouden we al het Haarlemse beleid langs een homo-emancipatie- en diversiteitsmeetlat kunnen leggen en gebruik maken van de handreikingen en ervaringen die er al in het land zijn.

De roze commissie, een initiatief van collega’s Merijn Snoek, Wouter Rutten en ondergetekende, startte met een filmfragment over de scholingsprojecten van het COC-Kennemerland met toelichting van het bestuur. In de vorige periode heeft de PvdA-fractie zich hard gemaakt voor financiering van deze voorlichting op scholen.  Bureau Discriminatiezaken gaf een korte toelichting op hun rapport “Trend of incident?”, waarna voorzitter Haarlem Roze Stad Erwino Ouwerkerk het belang van specifieke aandacht voor homo-emancipatie en het monitoren aangaf. Onderzoekster en oud PvdA raadslid Rineke Mesman gaf alvast wat eerste inzichten in de resultaten tot nu toe van de onderzoeken ''roze 55+ ''en het onderzoek naar de positie van allochtone en autochtone homo- en biseksuele jongeren.

Hoewel we in de gemeenteraad op diverse terreinen de degens kruisen, bleek tijdens de discussie van de commissie dat de partijen gelukkig niet zo veel verschillen over homo-emancipatie. De PvdA is van oudsher een emancipatiepartij, dus zeker ook gericht op ontplooiing van homoseksuelen. Hoewel Nederland in vergelijking met andere landen vergevorderd is, komen onbegrip, vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld tegen homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders nog veel te vaak voor. Het blijft daarom hard nodig om te werken aan het vergroten van maatschappelijke acceptatie, aan veiligheid en juridische gelijkheid.

Naast het in kaart brengen en monitoren pleitten we als PvdA-fractie voor een vernieuwd breed gemeentelijk diversiteitsbeleid, specifieke aandacht tijdens omnibus onderzoeken voor homo-emancipatie door het betrekken van de diverse organisaties, bij het jaarlijkse bezoek aan de Politie Kennemerland agenderen van geweld en discriminatie jegens homoseksuelen en transgenders, aandacht voor het thema binnen de sport door bv een netwerkcaf√©.  Helga Koper:” Ook na het roze jaar en het aflopen van de Koploper-status  in 2014 blijft het noodzakelijk om aandacht, inzet en beleid te ontwikkelen rond homo-emancipatie. Daarom hebben we het college gevraagd om na het roze jaar met de raadscommissie en betrokken organisaties de balans op te maken en tot structureel beleid te komen”.