zaterdag 22 december 2012

Opvang voor dak- en thuislozen, een feuilleton..Nadat het College van B&W op 24 mei dit jaar tijdens een roerige commissievergadering het voorstel voor een unilocatie aan het Klein Heiligland introk (zie voor onze opvatting daarover een eerder bericht op de website http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1304 ) lag er vorige week een nieuw plan van aanpak over hoe nu verder met de opvang van dak- en thuislozen in Haarlem.
Na 24 mei heeft er een evaluatie van het proces tot en met 24 mei 2012 plaatsgevonden,  zowel tussen de wethouder en de commissie als met omwonenden en betrokkenen bij de huidige locaties en de leden van de klankbordgroepen, wijkraadsleden en bewoners van de  begin dit jaar voorgestelde locaties.  Daarna is het plan van aanpak opgesteld, waarbij een aantal processtappen zijn benoemd: probleemanalyse, analyse doelgroep, stand van zaken (wetenschappelijke) theorievorming opvang dak- en thuislozen, schetsen mogelijke scenario’s. Ook wordt er in het plan van aanpak stil gestaan bij de rolverdeling tussen college en raad, de participatie en communicatie met bewoners en betrokkenen , modellen voor inkoop en beschikbaar budget.  Dit leidt tot de volgende planning:
Uitwerking plan van aanpak
December 2012 en januari 2013
Raadsnota kaderstelling in college
Februari 2013
Vaststelling kaders door raad
Februari 2013
B&W nota uitgewerkt scenario in college
Mei 2013
Bespreking in commissie
Mei 2013
Uitvoering scenario
Vanaf Juni 2013

Als PvdA-fractie hebben we er op aangedrongen om uiteraard zorgvuldig te werk te gaan maar wel de vaart er in te houden, ook al is de planning zeer ambitieus. Naar de omwonenden van de huidige locaties zijn jaren geleden beloften gedaan en iedere keer niet ingelost. We willen geen lange wetenschappelijke studies , maar vooral inzicht in effectieve interventies.  De rolverdeling tussen College en raad moet glashelder zijn en de raad moet ook vasthouden aan de kaders die zij hebben gesteld. Als PvdA zijn we niet echt voorstander van vergaande aanbesteding bij de zorg voor zeer kwetsbare groepen. Zo hebben wij al eerder onze vraagtekens gezet bij de inzet van sterk religieus getinte organisaties hierbij, bijvoorbeeld bij de discussie rond het uitstapprogramma voor prostituees. Gezien de enorme bezuinigingen die er nog aan zitten te komen en het schrappen van middelen voor het zogeheten flankerend beleid(begeleiding en toeleiding naar werk) baart ons zorgen.  Februari 2013 het volgende hoofdstuk in dit feuilleton..


zaterdag 1 december 2012

Met SROI aan het werk

PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is hard bezig met het vormgeven van de nieuwe participatiewet en een quotumregeling voorn arbeidsgehandicapten. Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) wil ondertussen vast aan de slag met het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom start hij met goedkeuring van de raad met beleid rond Social Return on Investment (SROI).  Dit is een verbetering en uitbreiding van het beleid dat al bestond in de gemeente bekend als de 5% regeling, die op initiatief van de PvdA-fractie in 2006 is ingevoerd. Deze regeling bleek in de uitvoering toch minder succesvol dan wat we hoopten. De verwachtingen van dit SROI beleid zijn groot en daarom zijn we ook enthousiast hierover . Bij de behandeling van de nieuwe subsidie systematiek is er door de raad al een PvdA motie aangenomen waarin geregeld is dat SROI niet alleen bij inkoop en aanbestedingstrajecten wordt ingezet maar ook bij het subsidiebeleid. 

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten en subsidieafspraken, zodat leveranciers en gesubsidieerde instellingen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Haarlemse beleid t.a.v. het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De invulling hiervan is door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen.

Het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is en blijft een belangrijk thema voor de Partij van de Arbeid, zeker in deze tijd. Als Haarlemse PvdA-fractie hebben we uiteraard grote verwachtingen van onze kersverse PvdA bewindspersonen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma), maar door nu alvast in te zetten op SROI kunnen in afwachting op het rijksbeleid alvast mensen richting werk worden geholpen. Over een jaar wordt het SROI beleid geëvalueerd en dat is dan ook een mooi moment om te kijken hoe SROI en dan vermoedelijk uitgewerkte participatiewet en de quotumregeling zich tot elkaar verhouden.

Naast het uitdelen van complimenten aan de wethouder hebben we hem gevraagd om e.e.a. juridisch goed te toetsen en bij de evaluatie ook te kijken of er conform de ideeën van het rijk en zoals in andere steden er mogelijkheden zijn om bij het subsidiebeleid de ondergrens voor de inzet van SROI terug te brengen naar 250.000€. De wethouder heeft aangegeven dit allemaal bij de evaluatie mee te nemen en daarbij ook te kijken of het eventueel toch nodig is om de subsidieverordening om het punt van SROI nader aan te scherpen. Bij de behandeling van de subsidieverordening heeft de PvdA-fractie hierop een voorbehoud gemaakt.
We wensen de wethouder en de organisatie veel succes met de uitwerking van het beleid en rekenen op een substantieel aantal mensen dat hierdoor aan het werk zal komen, maar wij zullen er ook op toezien dat de gemeente zelf als organisatie ook voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgens het SROI beleid aan het werkt helpt: “Practice what you preach….”

vrijdag 20 juli 2012

Poëzie in de politiek


Twee grote woordenkunstenaars verlieten vorige week het aardse leven: dichter des vaderlands Gerrit Komrij en vorige week  woensdag de briljante Rutger Kopland.  Naast de passie voor politiek is de passie voor literatuur en poëzie een onlosmakelijk onderdeel van mijn leven. Dankzij een geweldige lerares Nederlands op de middelbare school (dank je wel, Mieke T!)is de interesse voor poëzie aangewakkerd en in een eerdere baan als boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel heb ik deze hobby kunnen ‘onderhouden’.
Hoewel het geen ‘kunstje’ moet worden probeer ik zo nu en dan een beetje poëzie de politiek in te brengen en gelukkig zijn er meerdere collega’s in de raad die deze zelfde voorliefde delen en in praktijk brengen. Met het van start gaan van het reces schieten een paar regels van het gedicht ‘Weggaan’ van Kopland in mijn hoofd:

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Het terugkijken op het afgelopen politieke half jaar en het bezinnen op het komende najaar doe je meestal tijdens en na de vakantie als er weer wat rust en ruimte in je hoofd komt. Maar toch alvast een eerste reflectie. Wethouder Heiliegers die is weggegaan, maar waarvan we niet echt afscheid hebben genomen. Zijn beoogd opvolger Cornelis Mooij, die al twee keer eerder afscheid als wethouder van Haarlem nam en nu dus weer terugkomt.  Minister-president Rutte, wiens kabinet is gevallen, nu nog demissionair doordraait, maar misschien straks na de verkiezingen op 12 september weer terugkomt of het stokje moet overdragen aan de linkerkant van het politieke spectrum. De Eurocrisis, die ondanks een licht herstel van de Nederlandse economie vanaf volgend jaar met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode 2013-2017, toch nog niet weggaat.

En dan hebben we nog de nodige dossiers binnen de Haarlemse politiek, die voor nu op een of andere manier zijn geparkeerd, maar toch een ‘soort van blijven’.  Om er een paar te noemen: de opvang van dak- en thuislozen en verslaafden, de schuldenproblematiek, de bezuinigingsopgave, de takendiscussie, de vrije sluitingstijden in de Horeca (Pilot Patronaat).
Maar ook zijn er zorgen die blijven: voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de minima die te maken krijgen met een stapeling van bezuinigingen, nieuwe armoede onder werkenden en zzp-ers en zo kan ik nog wel even door gaan.

 Om niet neerslachtig de vakantie in te gaan zijn er gelukkig ook positieve dingen die blijven: Burgervader Bernt Schneiders die herbenoemd is, het plezier tijdens de Haarlemse Honkbalweek ondanks de regen en de positieve dingen die gaan komen: De Duinwijckhal.
Ik wens u een fijne vakantie, waarin u net als ik de motor oplaadt en straks met energie en frisse zin weer aan de slag kan gaan en hoopt dat je ‘iemand blijft op wie wordt gewacht

woensdag 4 juli 2012

Eindelijk nieuwe hal voor Duinwijck!


Dat je in de politiek soms een lange adem nodig hebt, is bekend. Maar daarmee is het niet minder mooi als uiteindelijk dingen toch voor elkaar komen. Gisteren bereikte ons het heugelijke nieuws dat de gemeente Haarlem samen met stichting Duinwijck de nieuwe hal kan gaan realiseren. Al jaren strijdt de PvdA samen met het CDA voor de realisatie van een nieuwe badmintonhal, omdat de oude hal in zeer erbarmelijke staat verkeert ( zie ook http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1104).

Badminton,  benoemd tot één van de vijf kernsporten in Haarlem,  en de vereniging Duinwijck,  waar heel veel mensen op allerlei niveaus (waaronder internationaal topniveau) met veel plezier hun sport uitoefenen verdienen beter.  De afgelopen tijd is er hard geknokt voor meer draagvlak in de raad en heeft ook wethouder Jack van der Hoek zich gecommitteerd aan het realiseren van deze hal. Door middel van een motie van Haarlem Plus, waarbij de teruggave BTW als gevolg van het Sportbesluit in gezet wordt voor de Duinwijckhal (formeel ‘multifunctionele sporthal waar badmintonvereniging Duinwijck de hoofdgebruiker wordt’) en eigen investeringen van de stichting Duinwijck lijkt de financiering nu rond en kan er als het goed is in de loop van volgend jaar gebouwd gaan worden.  Ook het naastgelegen VMBO Het Sterrencollege kan hier straks dankbaar gebruik van gaan maken.

De PvdA is bijzonder blij met dit goede nieuws. Raadslid Helga Koper:” Tijdens het Kennemer Sportgala 2011 werd Duinwijck uitgeroepen tot sportclub van het jaar. De wens voor snel een nieuwe hal, die ik daarbij uitte lijkt nu in vervulling te gaan.  Match point!”

zaterdag 23 juni 2012

PvdA-fractie biedt voorzitter Haarlem Roze Stad roze meetlat aanTijdens de “Roze commissie” afgelopen donderdag in de raadszaal van Haarlem bood raadslid Helga Koper aan Erwino Ouwerkerk, voorzitter van Haarlem Roze Stad, een roze meetlat aan (met dank aan de handige handjes van fractiegenoot Roel Schaart).  De PvdA vindt het belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht en blijvend gemonitord wordt hoe het staat met de positie van en de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad.  In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we ons inzetten voor emancipatie, integratie en diversiteit in de meest brede zin van het woord. Om te beginnen zouden we al het Haarlemse beleid langs een homo-emancipatie- en diversiteitsmeetlat kunnen leggen en gebruik maken van de handreikingen en ervaringen die er al in het land zijn.

De roze commissie, een initiatief van collega’s Merijn Snoek, Wouter Rutten en ondergetekende, startte met een filmfragment over de scholingsprojecten van het COC-Kennemerland met toelichting van het bestuur. In de vorige periode heeft de PvdA-fractie zich hard gemaakt voor financiering van deze voorlichting op scholen.  Bureau Discriminatiezaken gaf een korte toelichting op hun rapport “Trend of incident?”, waarna voorzitter Haarlem Roze Stad Erwino Ouwerkerk het belang van specifieke aandacht voor homo-emancipatie en het monitoren aangaf. Onderzoekster en oud PvdA raadslid Rineke Mesman gaf alvast wat eerste inzichten in de resultaten tot nu toe van de onderzoeken ''roze 55+ ''en het onderzoek naar de positie van allochtone en autochtone homo- en biseksuele jongeren.

Hoewel we in de gemeenteraad op diverse terreinen de degens kruisen, bleek tijdens de discussie van de commissie dat de partijen gelukkig niet zo veel verschillen over homo-emancipatie. De PvdA is van oudsher een emancipatiepartij, dus zeker ook gericht op ontplooiing van homoseksuelen. Hoewel Nederland in vergelijking met andere landen vergevorderd is, komen onbegrip, vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld tegen homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders nog veel te vaak voor. Het blijft daarom hard nodig om te werken aan het vergroten van maatschappelijke acceptatie, aan veiligheid en juridische gelijkheid.

Naast het in kaart brengen en monitoren pleitten we als PvdA-fractie voor een vernieuwd breed gemeentelijk diversiteitsbeleid, specifieke aandacht tijdens omnibus onderzoeken voor homo-emancipatie door het betrekken van de diverse organisaties, bij het jaarlijkse bezoek aan de Politie Kennemerland agenderen van geweld en discriminatie jegens homoseksuelen en transgenders, aandacht voor het thema binnen de sport door bv een netwerkcafé.  Helga Koper:” Ook na het roze jaar en het aflopen van de Koploper-status  in 2014 blijft het noodzakelijk om aandacht, inzet en beleid te ontwikkelen rond homo-emancipatie. Daarom hebben we het college gevraagd om na het roze jaar met de raadscommissie en betrokken organisaties de balans op te maken en tot structureel beleid te komen”.


zaterdag 26 mei 2012

Juf, ik heb een vraag!

Op 1 juni 2012 loopt de subsidieperiode in het kader van de 40+-gelden voor basisschool de Talenten in de Slachthuisbuurt af. Om dit te vieren en te laten zien hoe deze school in buurtcentrum “De Hamelink” de afgelopen vier jaar zich ontwikkeld heeft tot een bijzondere buurtschool waar kinderen hun talenten ontwikkelen werd op 24 mei jl. een inspiratiemiddag georganiseerd. Collega Moussa Aynan en ikzelf gingen een middag terug naar de schoolbanken.
Na een gezamenlijke lunch en een bezoek aan de schooltuin, volgde de opening door directeur Ruud Barnhoorn, die met passie over het ontstaan van de school vertelde en de toekomst van de school. Daarbij werd ook nog even stil gestaan bij de vorig jaar overleden Aad van Ake, die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Na de speech van onderwijswethouder Jan Nieuwenburg, volgde een lezing over verrijkend taalonderwijs en diverse workshops.
Tijdens de lunch kwam ik in gesprek met Celeste uit groep 7 (van juf Anja Schoots) , die erg van schrijven houdt en zij vertelde dat de klas op vrijdag met juf Saskia Mastenbroek, mediacoach en docent creatief schrijven, altijd stukjes schrijft. Het idee was dus snel geboren om de kinderen een stukje te laten schrijven over hun ervaringen tijdens de inspiratiemiddag en dat in deze blog mee te nemen. Hieronder vindt u het fantastische resultaat met veel dank aan Celeste, juf Saskia en de andere kinderen van groep 7!

Gister aten we met z’n allen in de Hamelink. Er waren allemaal mensen. Ik zat aan een tafel, met een vrouw van de PVDA. (Partij van de Arbeid). Helga Koper (de vrouw van de PVDA) vertelde dat ze weinig tijd voor haar blog had, en vroeg aan mij om een stukje in haar blog te schrijven. Ik vond dat wel leuk dus zei ik: ,,Ja, graag’’. Celeste, Basisschool de Talenten.

We hebben mijn klasgenoten van groep 7 daarna uitgenodigd een klein stukje over de dag te schrijven. Lees wat zij zoal zagen op de inspiratiemiddag ‘ juf ik heb een vraag’ op basisschool de Talenten in de Haarlemse slachthuisbuurt:

Speciale middag
Wij hebben donderdag 24 mei een gewone ochtend gehad. Maar in de middag was het wel speciaal. Er kwamen mensen van de gemeenteraad, woningbouwverenigingen, directeuren, bestuursmedewerkers, schoolbegeleiders en nog veel meer. Wij hebben een presentatie gehouden. Wij hebben twee quizzen gedaan.Bodhi

Quiz
Gister op basisschool de talenten kwam er een groep belangrijke mensen die vanaf het begin van de school hebben geholpen. Ook hebben Dylan en ik (Jordy) een quiz gemaakt. Met de quiz is Dylan begonnen en toen kwam ik. Het was echt super leuk met de mensen die kwamen. Frank Schinks en ik hebben bij de quiz de 1e prijs gewonnen. Jordy Petter

Spekkie
We hebben met groep 7 les gegeven aan een paar mensen. Jordy, Celeste, Dylan en Loreta hebben een quiz gehouden. Het ging over het milieu. Celeste had een prijzen mee. Voor de nummer 1, 2 en 3. De rest had een spekkie als troostprijs. Jordy had met een meneer de eerste prijs gewonnen. Bontu.

Presentatie
Het was op donderdag het was bijzonder om mensen uit te leggen wat er gebeurt als je de hele dag het milieu vervuilt. Ik vond de heel bijzonder om mensen wast te leren over de aarde. En ik denk dat het publiek ook wat heeft geleerd. Ik vond ook zelf interessant om uit te leggen. Het is gewoon bijzonder om met mensen over de wereld te praten. Charissa

De lunch
Het was gister heel erg leuk en ook was het gezellig, Vooral de lunch dat was het leukst: ik zat naast de meneer van de gemeenteraad (Moussa Aynan. red.). Wat ik ook leuk vond was dat die meneer van de gemeente raad een foto maakte van ons en dat heb rond getwitterd. Samir [Moussa Aynan (@moussaaynan) 24-05-12 12:39 Gezellig eten bij basisschool 'De Talenten'. Inspiratiemiddag. pic.twitter.com/fiNSHOVo]

Tweet
Ook ik zat aan de tafel met de meneer die over ons heeft getweet. Damian Gasten ontvangen Wij hebben het heel leuk gehad. Ik moest met Bhodi de gasten verwelkomen. Juf Petra was er bij. Zij moest de gasten Talenten boekjes geven en kaarten. Bhodi ging de pennen uitdelen. Ik moest de gasten gaan rondleiden en zeggen wat leuk was. Juf Petra zei dat ik het heel erg goed heb gedaan. Loreta Ps. Dit alles met dank aan Petra Barkel, Rihab,Bhodi,Jordy en natuurlijk Ruud Barnhoorn.

Lesgeven
We kregen te horen dat er mensen zouden komen en dat wij hun les mochten geven. Dat vond iedereen erg leuk. Maar daarvoor gingen we lunchen. Dat vonden we erg gezellig. En een meneer heeft een tweet gestuurd met een foto en de tekst : ‘eten bij de basisschool de talenten‘ Dylan 11 jaar.
www.detalenten.nl

zondag 25 maart 2012

In vuur en vlam


Vandaag 25 maart vieren de Olympische Spelen hun 116e verjaardag (volgens de officiële geschiedschrijving is dit pas op 6 april, maar de Grieken hanteerden toen nog de Juliaanse kalender, vandaar het verschil van 12 dagen). Over zo’n 4 maanden gaan de Olympische Spelen in Londen van start. Regelmatig komen in sportprogramma’s op tv sporters langs die zich al wel of nog niet gekwalificeerd hebben voor de Spelen of hun “vormbehoud” hebben aangetoond. Lijkt me een mooie term om ook binnen de politiek te introduceren “vormbehoud”, maar daarover een andere keer.

Zoals bekend heeft Nederland grote ambities om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Discussies hierover gaan over het algemeen over of het Rotterdam of Amsterdam zou moeten zijn of toch maar allebei en vooral over wat het allemaal niet moet gaan kosten. U kunt van mij verwachten dat ik erg op de centen let, maar ik vind het jammer als de discussie hierop zou blijven hangen. De reis is belangrijker dan de bestemming verwoordt Huub van der Lubbe van de Dijk in het nummer 'Niet de Lijnen maar de Bocht' en zo wil ik er ook graag naar kijken.
Eind januari organiseerden we als PvdA het Lagerhuisdebat Sport in het clubhuis van Rugbyclub Haarlem. Daar werd gedebatteerd over Sport in de Wijk en de relatie breedtesport met het Olympisch Plan 2028. Vanuit de organisatie “Olympisch Vuur” zijn een drietal speerpunten geformuleerd: vitale samenleving, excellente prestaties en economische impact. Laten we de drie punten eens wat nader onder de loep nemen:

Vitale samenleving betekent meer mensen stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Dat kan door het stimuleren van sport en bewegen op school, in de buurt, bedrijfssport, activeren van senioren om eenzaamheid te voorkomen en evenementen. In recent onderzoek van het Verwey-Jonker instituut wordt geconcludeerd dat gemeenten sport in kunnen zetten om burgers actief te laten deelnemen aan de civil society. Ook kunnen sportverenigingen veel doen om vrijwilligers te ondersteunen en mensen met een beperking tegemoet te komen.

Excellente prestaties wil zeggen door een optimale inspanning altijd maximaal resultaat halen. Kinderen in de basisschoolleeftijd verbeteren met minimaal één uur bewegingsonderwijs per dag hun leerprestaties. Tot die conclusie komen bewegingswetenschappers van de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen na tien jaar onderzoek - 'Hoe fitter, hoe slimmer' - op verschillende scholen in Noord-Nederland.

Tot slot economische impact. Hierbij gaat het onder andere over de inrichting van ons land met als leidend principe dat de omgeving waarin we wonen, werken en sporten leefbaar en bereikbaar moet zijn. In november 2011 verscheen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van infrastructuur en milieu het onderzoek de Olympische Hoofdstructuur. Daarin wordt beschreven hoe we Nederland kunnen inrichten wanneer we de Spelen zouden willen organiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande plannen van de overheid en het bedrijfsleven. Wanneer de Spelen niet naar ons land komen, kan dit plan oplossingen bieden voor bestaande problemen rondom de inrichting van Nederland.

Het terugdringen van ziektekosten en een gezondere samenleving, het voorkomen van eenzaamheid, meer burgerparticipatie en ondersteuning van vrijwilligers, het ontwikkelen van talent en betere mobiliteit zijn ambities die we met elkaar voor Haarlem hebben. Laten we dit vuurtje doven of wakkeren we de vlam aan om samen op weg te gaan naar een nog mooier Haarlem?