zaterdag 12 februari 2011

De man van twee ton

In februari 2009 zwengelde oud-collega Annemiek Kropman de discussie al aan, waarbij zij ervoor pleitte om bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp in het programma van eisen op te nemen dat bestuurders van zorginstellingen die thuiszorg leveren in Haarlem niet meer moeten verdienen dan de Balkenendenorm.( zie http://haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/770). Burgemeester Bernt Schneiders opperde in zijn nieuwjaarsspeech in dat jaar al om uit te gaan van de Schneidersnorm. Deze voorstellen vonden toen onvoldoende steun.
Ronduit stuitend was het om een aantal weken geleden, tijdens de inspraak van diverse thuiszorgmedewerkers van de Viva zorggroep (die op hun toch al niet te riante loon verzocht werden om 20% in te leveren) te horen dat de bestuurder van deze zorginstelling 2 ton verdiende en het pijnlijk stil werd toen collega Moussa Aynan deze bestuurder vroeg wat hij aan salaris inleverde om de in financiƫle problemen verkerende organisatie te helpen.

Haarlem moet de komende jaren forse bezuinigingen doorvoeren, met grote gevolgen voor de Haarlemmers. Veel maatschappelijke organisaties zullen getroffen worden door vermindering van hun subsidies. Het kan dan niet zo zijn dat gesubsidieerde instellingen betalingen (salaris, pensioen en gouden handdrukken)verstrekken aan personen die voor hen werken die hoger zijn dan de Balkenendenorm. Samen met de Actiepartij, GroenLinks, SP, en de Ouderenpartij Haarlem hebben we daarom een motie ingediend die besluit dat instellingen die zulke betalingen wel verstrekkenzo snel mogelijk worden uitgesloten van subsidie. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

In de motie spreekt de gemeenteraad zich uit over de maatschappelijke wenselijkheid en noodzakelijkheid om paal en perk te stellen aan topsalarissen bij bedrijven en instellingen, waarmee de overheid een relatie heeft. Daarbij heeft de gemeenteraad het College opdracht gegeven om:

-in alle vanaf heden aan de raad voor te leggen subsidieverordeningen op te nemen dat instellingen met personeelssalaris (met inbegrip van pensioen, evt. toeslagen en gouden handdrukken) boven de Balkenendenorm worden uitgesloten van subsidie

- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot ingrijpen in organisaties en bedrijven waarvan de Gemeente Haarlem deelnemende partij is (d.m.v. aandeelhouderschap, gemeenschappelijke regeling, e.d.), maar waar eveneens salaris boven de Balkenendenorm wordt uitgekeerd aan (directie)personeel [hier wordt ook onder verstaan: salaris inclusief pensioenen, eventuele bonussen en gouden handdrukken]

- te onderzoeken of de (juridische) mogelijkheid bestaat bij aanbestedingen t.b.v. het sociale domein (zorg, welzijn, sociale huisvesting, e.d.) een uitsluitinggrond voor gunning op te nemen t.a.v. bedrijven en instellingen die salaris uitkeren boven de Balkenendenorm [hier wordt ook onder verstaan: salaris inclusief pensioenen, eventuele bonussen en gouden handdrukken]


- de raad in kennis te stellen van de resultaten van deze onderzoeken

Wethouder Sander Dekker van de gemeente Den Haag stelt zelfs voor de subsidie van instellingen die hun bestuursleden of directeuren een salaris geven boven € 188.000 per jaar te verlagen. Het bedrag dat functionarissen meer verdienen, wordt gekort op de gemeentelijke subsidie. Bij de discussie over een nieuwe subsidie systematiek wil ik deze maatregel zeker meenemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten