zondag 27 februari 2011

rock paper scissors


Vorige week vrijdag bracht een delegatie van de PvdA een bedrijfsbezoek aan Papierfabriek Crown van Gelder en Tata Steel in Velsen Noord. Samen met europarlementariër Judith Merkies, Eerste Kamer lijsttrekker Marleen Barth, Gedeputeerden Sascha Baggerman en Rob Meerhof, kandidaat-statenlid Xander den Uyl, wethouder Ronald Vennik dompelde ik me een dag onder in de papier- en staalindustrie in Velsen. Kamerlid Ahmed Marcouch, die zelf vroeger bij een papierfabriek heeft gewerkt, moest door griep helaas afzeggen.

Marco Mensink, oud bestuurslid van de PvdA Haarlem en nu woonachtig in Brussel had een bijzonder programma georganiseerd, mede dankzij zijn professionele contacten met papierindustrie.Aanleiding voor het bezoek was het rapport over het EU Innovatiebeleid (The Innovation Union) dat PvdA Europarlementarier Judith Merkies op dit moment in Brussel vormgeeft. De Europese Unie is bezig met het hervormen van het innovatiebeleid, om de huidige gefragmenteerde aanpak van de EU te stroomlijnen. Een eerste voorstel is eind vorig jaar door de Europese Commissie uitgebracht. Uiteraard werd er ook stilgestaan bij de aankomende Provinciale Verkiezingen. Versterken van de economie en werkgelegenheid in de hele provincie is één van de speerpunten van de PvdA Noord-Holland.

De directie van Crown van Gelder, de directie van TataSteel en de Nederlandse en Europese branchedirecteuren van de papierindustrie gaven in korte presentaties uitleg over hoe de bedrijven en de branche bezig zijn met innovatie en duurzaamheid. Er werd gediscussieerd over het Nederlandse innovatiebeleid, de aansluiting met het Brusselse innovatiebeleid, werkgelegenheid, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de rol van bedrijfsscholen en rol van de industrie in de IJmond.Speciale aandacht werd besteed aan hoe om te gaan met Wajongers in de bedrijven, Crown van Gelder heeft een aantal Wajongers in het bedrijf rond lopen.

De Heemsteedse Europarlementariër Judith Merkies is rapporteur voor de “Innovation Union”, een van de belangrijkste rapporten in het industrie comité van het Europese Parlement. Haar visiegaat uit van drie grote maatschappelijke uitdagingen:

- de demografische ontwikkelingen

- intelligent gebruik van hulpbronnen

- rechtvaardige en stabiele economie

Met de hervorming van het Europese innovatiebeleid liggen er grote kansen voor Nederland en de Nederlandse industrie om steun te krijgen bij de omvorming naar een CO2 efficiënte industrie die intelligent met grondstoffen omgaat. Uit de levendige discussie kwam duidelijk naar voren dat men door de in Nederland ingezette hervormingen en de keuzes van het kabinet onder leiding van Minister Verhagen niet alleen de boot mist en slechts kiest voor bestaande belangen, maar ook de mogelijkheden in Brussel ombenut laat. De industrievertegenwoordigers deden tot slot een oproep aan de PvdA delegatie om een PvdA industriegroep op te richten en een duidelijke visie als partij te formuleren op de arbeider in de industrie.

Hierna was het jassen aan, helmen en veiligheidsbrillen op en oordoppen in om een kijkje te nemen in de beide fabrieken. Bij Crown van Gelder nam Judith Merkies een nieuwe machine officieel in gebruik. Deze overwikkel bobineuse kan grote rollen papier versnijden tot rollen op een door klanten gewenst formaat. Daarna de spannende tocht langs de productielijn van Tata Steel, waarbij vloeibaar staal wordt uitgegoten tot strengen en daarna wordt ge(giet)walst. Jaren geleden heeft mijn broer als vakantiebaantje op de Cokesovens gestaan bij de Hoogovens (later Corus en nu dus Tata Steel). Als klein meisje wandelde ik regelmatig op zondag met mijn ouders over het strand van Zandvoort naar IJmuiden, waar een stukje vis werd gegeten. De rokende schoorstenen van de Hoogovens waren dan het baken. Het was een bijzonder bezoek.

zaterdag 12 februari 2011

De man van twee ton

In februari 2009 zwengelde oud-collega Annemiek Kropman de discussie al aan, waarbij zij ervoor pleitte om bij de aanbesteding van huishoudelijke hulp in het programma van eisen op te nemen dat bestuurders van zorginstellingen die thuiszorg leveren in Haarlem niet meer moeten verdienen dan de Balkenendenorm.( zie http://haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/770). Burgemeester Bernt Schneiders opperde in zijn nieuwjaarsspeech in dat jaar al om uit te gaan van de Schneidersnorm. Deze voorstellen vonden toen onvoldoende steun.
Ronduit stuitend was het om een aantal weken geleden, tijdens de inspraak van diverse thuiszorgmedewerkers van de Viva zorggroep (die op hun toch al niet te riante loon verzocht werden om 20% in te leveren) te horen dat de bestuurder van deze zorginstelling 2 ton verdiende en het pijnlijk stil werd toen collega Moussa Aynan deze bestuurder vroeg wat hij aan salaris inleverde om de in financiële problemen verkerende organisatie te helpen.

Haarlem moet de komende jaren forse bezuinigingen doorvoeren, met grote gevolgen voor de Haarlemmers. Veel maatschappelijke organisaties zullen getroffen worden door vermindering van hun subsidies. Het kan dan niet zo zijn dat gesubsidieerde instellingen betalingen (salaris, pensioen en gouden handdrukken)verstrekken aan personen die voor hen werken die hoger zijn dan de Balkenendenorm. Samen met de Actiepartij, GroenLinks, SP, en de Ouderenpartij Haarlem hebben we daarom een motie ingediend die besluit dat instellingen die zulke betalingen wel verstrekkenzo snel mogelijk worden uitgesloten van subsidie. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

In de motie spreekt de gemeenteraad zich uit over de maatschappelijke wenselijkheid en noodzakelijkheid om paal en perk te stellen aan topsalarissen bij bedrijven en instellingen, waarmee de overheid een relatie heeft. Daarbij heeft de gemeenteraad het College opdracht gegeven om:

-in alle vanaf heden aan de raad voor te leggen subsidieverordeningen op te nemen dat instellingen met personeelssalaris (met inbegrip van pensioen, evt. toeslagen en gouden handdrukken) boven de Balkenendenorm worden uitgesloten van subsidie

- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot ingrijpen in organisaties en bedrijven waarvan de Gemeente Haarlem deelnemende partij is (d.m.v. aandeelhouderschap, gemeenschappelijke regeling, e.d.), maar waar eveneens salaris boven de Balkenendenorm wordt uitgekeerd aan (directie)personeel [hier wordt ook onder verstaan: salaris inclusief pensioenen, eventuele bonussen en gouden handdrukken]

- te onderzoeken of de (juridische) mogelijkheid bestaat bij aanbestedingen t.b.v. het sociale domein (zorg, welzijn, sociale huisvesting, e.d.) een uitsluitinggrond voor gunning op te nemen t.a.v. bedrijven en instellingen die salaris uitkeren boven de Balkenendenorm [hier wordt ook onder verstaan: salaris inclusief pensioenen, eventuele bonussen en gouden handdrukken]


- de raad in kennis te stellen van de resultaten van deze onderzoeken

Wethouder Sander Dekker van de gemeente Den Haag stelt zelfs voor de subsidie van instellingen die hun bestuursleden of directeuren een salaris geven boven € 188.000 per jaar te verlagen. Het bedrag dat functionarissen meer verdienen, wordt gekort op de gemeentelijke subsidie. Bij de discussie over een nieuwe subsidie systematiek wil ik deze maatregel zeker meenemen.