zondag 23 januari 2011

Spaarnezicht


Soms heb je het gevoel dat je zo’n ouderwetse langspeelplaat bent die maar in dezelfde groef blijft hangen: vast terugkerende vraag in de commissie samenleving is de situatie rond zwerfjongeren opvang Spaarnezicht. Nadat duidelijk werd dat ook deze week geen spijkers met koppen zouden worden geslagen stelde de PvdA-fractie in de raad de volgende vragen:

Voorzitter,
In december 2009 stelde ik samen met mijn voormalige collega raadslid Marijke Lodeweegs een aantal vragen naar aanleiding van de “ Zorgbrief” van Spaarnezicht. Strekking van die vragen was om snel uitsluitsel te krijgen over het beleid rond zwerfjongeren en daarmee samenhangend de financiering van Spaarnezicht. Vanaf 29 april 2010 hebben we een nieuw college, dat in haar werkprogramma aangeeft vanuit het speerpunt Duurzaamheid, duurzaam de samenleving te besturen, duidelijk en consequent en zó dat burgers en partners duidelijk is wat ze van de overheid mogen verwachten en haar bestuursstijl als volgt typeert: Van het zoeken naar consensus naar het tonen van leiderschap en daadkracht. Het afgelopen half jaar heeft niet alleen de PvdA-fractie maar ook vele andere collega’s uit de raad bij herhaling gevraagd om daadkracht en helderheid rond zwerfjongeren en de positie van Spaarnezicht in het bijzonder. Ik stel de volgende vragen dus namens meerdere fracties uit deze raad.


1/In november van het afgelopen jaar heeft de commissie Samenleving een stand van zaken ontvangen waarin werd aangegeven dat het onderzoek was afgerond en conclusies en aanbevelingen zijn gedaan. Vandaag, 20 januari 2011 heeft de raad nog steeds geen zicht op de toekomst die Spaarnezicht wordt geboden steeds en met name de financiering. Voor een kleine stichting met een kleine reserve komt de noodzaak tot het beëindigen van de activiteiten dan snel in zicht. Bent u het met ons eens dat deze opvang voor zwerfjongeren met vaak complexe problematiek een onmisbare voorziening in de regio is en dat deze jongeren niet weer op straat terecht moeten komen maar recht hebben op opvang en begeleiding naar een betere toekomst?

2/ In het coaliteprogramma wordt gesproken over "een betrouwbare overheid". Van partijen in de stad verwachten wij tijdige aanlevering van documenten en heldere communicatie. Waarom was het niet mogelijk om in november al, vooruitlopend op een definitieve beschikking,schriftelijk een tussenstand te communiceren met Spaarnezicht?

Kunt u garanderen dat er nu binnen twee weken heldere afspraken liggen en er duidelijkheid is over de financiering voor Spaarnezicht en dat de commissie Samenleving in haar eerstvolgende vergadering inhoudelijk kan spreken over de korte en lange termijnvisie voor Spaarnezicht en wij als raadsleden nu eindelijk kunnen praten over het beleid rond zwerfjongeren (de nog altijd lege paragraaf in het regionaal kompas)?

3/ Stichting Spaarnezicht heeft een regionale functie en heeft te maken met verschillende overheden en financieringsstromen. In de memo van de provincie van begin januari staat daarnaast nog dat " De inzet van Spaarnezicht op de begeleiding – in casu (integrale) bemoei- en nazorgtrajecten – van 18 plussers in opdracht te laten verlenen en dat de kosten dan bij de opdrachtgever (gemeenten buiten Zuid-Kennemerland en/of het Vangnet Jeugd) in rekening worden gebracht. Kunt u gezien het feit dat Spaarnezicht een kleine organisatie is met een zeer beperkte capaciteit op management toezeggen dat de gemeente Haarlem hierbij de regierol op zich neemt en vanuit een breed accounthouderschap financiering en verantwoording voor Spaarnezicht zal coördineren, zodat Spaarnezicht zich vooral kan richten op de jongeren en niet verzandt in een enorme papierwinkel?

In staccato de beantwoording van wethouder van der Hoek:
- Er is informeel we contact geweest met Spaarnezicht
- Door “ intern gesteggel” duurt het allemaal zo lang
- Deze week komt er een brief met de plannen voor de toekomst
- Deze nota komt dinsdag in het college en het besluit is woensdag beschikbaar
- 3 februari kan de inhoud besproken worden in de commissie samenleving
- Om geen precent te scheppen is de gemeente niet van plan de regierol op zich te nemen of kosten te verrekenen met anderen. Wel zal het systeem eenvoudiger worden doordat er voortaan gewoon rekeningen ingediend kunnen worden, waarbij alle kosten voor de gemeenten binnen de
Veiligheidsregio Kennemerland bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Haarlem kunnen worden ingediend.
Op 3 februari spreekt de commissie dus over de inhoud van de plannen voor Spaarnezicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten