woensdag 22 december 2010

Financiële situatie VRK


De financiële situatie van de Veiligheidsregio Kennemerland(VRK) domineert al maanden de agenda van de commissie bestuur. Afgelopen maand diende de PvdA samen met coalitiepartners VVD, D’66, GroenLinks en het CDA een amendement in om de boel op orde te krijgen bij de VRK en harde voorwaarden te stellen voor de toekomst. De VRK is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (een vorm van verlengd lokaal bestuur), waarin nog 9 andere gemeenten zitting hebben. Al deze gemeenten kunnen zogeheten zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de VRK (bestaande uit burgemeesters en wethouders gezondheidszorg), die daar een besluit over nemen. De stemverhouding is bepaald op basis van inwonertal.

Achtergrond
In 2006 besloot het Rijk tot territoriale congruentie van de Veiligheidsregio Kennemerland met de politieregio Kennemerland. Vanaf 1 januari 2008 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vervolgens hard gewerkt om de crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde te krijgen. De brandweerkorpsen van de tien gemeenten in de regio zijn samengevoegd tot één brandweerkorps en de GGD Haarlemmermeer is gefuseerd met de GGD Kennemerland. Ook de ambulancezorg is bij de VRK ondergebracht en er is een geïntegreerde meldkamer gekomen voor brandweer, ambulance en politie. Uit rapportages van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (RADAR en IOOV) blijkt dat de VRK nu behoort tot de top twee van Nederland en in behoorlijke mate voldoet aan de wettelijk vastgelegde en afgesproken kwaliteitseisen. Mede door de inspanningen op de inhoud is de ontwikkeling van de bedrijfsvoering de afgelopen jaren echter achter gebleven. In 2008 had de VRK een sluitende begroting, een sluitende jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring. In het najaar van 2009 bleken in de tweede bestuursrapportage op verschillende onderdelen grote financiële tekorten te zijn ontstaan.

Hoewel sturing en grip op een gemeenschappelijke regeling lastig blijkt, heeft de gemeenteraad vanaf het najaar van 2009 stevig vinger aan de pols gehouden en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit tekort. Op basis van deze analyse zijn er een aantal afspraken gemaakt en is er een directeur bedrijfsvoering aangesteld die met een plan van aanpak de boel op orde moet krijgen. Het bestuur van de VRK stelde voor om de bijdrage van gemeenten structureel te verhogen. De gemeenteraad is daar niet mee akkoord gegaan, maar heeft bij amendement geregeld dat er slechts incidenteel een verhoging werd geaccepteerd omdat op dit moment onvoldoende redenen en waarborgen zijn om in te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRK. De incidentele bijdrage kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en de komende maanden kunnen gebruikt worden om de discussie over taken, in de vorm van menukaarten voor te bereiden. Om enig grip op het proces te houden worden een aantal voorwaarden gesteld, waarbij een deel van het bedrag pas beschikbaar gesteld wordt als aan alle voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn:

· Ruim voor de kadernota 2011 levert de VRK een overzicht van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de daarbij behorende kosten;

· Hieruit volgt dat de VRK een hernieuwde berekening levert van de benodigde overhead per menukaartvariant voor het jaar 2012;

· De verbetering bedrijfsvoering gaat onverminderd door. De VRK levert driemaandelijkse voortgangsrapportages aan over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en andere relevante ontwikkelingen uiterlijk op respectievelijk 1 april, 1 juli en 1 oktober 2011;

· In het najaar 2011 start de VRK een onderzoek naar een efficiëntere organisatiestructuur.

· De VRK toont aan (inhoudelijk en cijfermatig) dat de incidentele middelen 2011 volgens plan effectief en efficiënt zijn besteed. Indien dit naar het oordeel van de Raad niet het geval is kunnen middelen worden teruggevorderd;

· Aan de VRK zal een bedrag van € 860.000 in twee tranches beschikbaar worden gesteld:

- een bedrag van € 711.700 aansluitend bij het normale bevoorschottingsschema
- een bedrag van € 148.300, dat alleen beschikbaar wordt gesteld indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, te bepalen op 1 november 2011

Het komende half jaar zullen er dus nog stevig keuzes moeten worden gemaakt over wat de VRK wel en niet gaat doen zonder dat de openbare veiligheid in gevaar komt en welke financiële gevolgen dit met zich mee zal brengen. Daarnaast wil de PvdA met initiatieven komen om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Heeft u suggesties? We horen ze graag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten