woensdag 22 december 2010

Daklozen uit de kou

Voor sommige mensen is het een groot feest: het koude winterweer met veel sneeuw, ijs en kou. Voor anderen kan de aanhoudende kou een directe bedreiging op leveren, namelijk de daklozen. In de media is in november al aangekondigd dat de gemeenten in de regio Kennemerland de zogeheten winterregeling voor daklozen en buitenslapers actief uitvoeren. GGD, politie, GGZ InGeest en de gemeenten treffen extra maatregelen om er voor te zorgen dat niemand tijdens de vrieskou buiten hoeft te slapen of te verblijven.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. In het Regionaal Kompas Veiligheidsregio Kennemerland (zoals de volledige naam luidt) staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. In het Kompas wordt

aangegeven hoe de gemeenten

- de vermindering van het aantal daklozen willen bereiken

- de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan willen bevorderen

- de kwaliteit van leven van de doelgroep willen verbeteren

- de overlast die deze doelgroep met zich mee brengt willen verminderen

Deze ambities zijn vertaald in concrete doelstellingen die in 2014 zouden moeten zijn bereikt:

1. Niemand wordt dakloos na ontslag uit een kliniek (100%);

2. Niemand wordt meer uit huis gezet en dakloos door huurschulden (100%);

3. Daklozen ontvangen steun bij het oplossen van financiële problemen;

4. Het aantal daklozen ten gevolge van detentie is verminderd (70%);

5. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvangvoorzieningen voor daklozen

(mogelijk met een centrale intake);

6. We kennen alle daklozen en zij staan binnen 3 maanden op een traject richting

dagbesteding (activering, werk);

7. Daklozen, alcoholverslaafden en overlastgevenden zijn uit het straatbeeld

verdwenen;

8. Er is voor alle actieve veelplegers een sluitende aanpak

Een half jaar geleden hebben we het college gevraagd om een stand van zaken te geven om te horen hoe ver men nu op weg is met het bereiken van de doelstellingen die in het Kompas beschreven staan. In plaats van de stand van zaken kregen we toen een presentatie die bestond uit een introductie op het Kompas zonder actuele stand van zaken. Twee weken geleden werd in de commissie samenleving de lang verwachte voortgangsrapportage en een convenant met de partners binnen het Kompas te bespreking aangeboden.
Hoewel er uiteraard begrip is voor de bestuurswisseling en de toch wat ingewikkelde samenwerking tussen de verschillende gemeenten en diverse partners heeft de PvdA-fractie een aantal zorgpunten geuit naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Zo is het inzicht in de aard en de omvang van de doelgroep nog steeds onvolledig. Er is nu wel een convenant gesloten met de partners, maar een convenant is maar een stuk papier; afstemming en samenwerking tussen de gemeenten onderling en andere partners blijft een lastig punt, zelfs binnen verschillende gemeentelijke afdelingen kan dit soms al ingewikkeld zijn. Verder blijft het toch wat onduidelijk hoe ver we nu zijn met de concrete doelstellingen, zoals hierboven vermeld, zeker nu door bezuinigingen van het Rijk de financiering ook onder druk komt te staan.

Naast deze zorgen hebben we er bij de wethouder op aangedrongen om in de prestatieafspraken met partners scherper aan te sturen op tijdige communicatie en overleg met de wijken waar een van de partners van plan is om een opvang te openen. Dit mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Scheepmakerskwartier. Volgende maand wordt eindelijk helder hoe provincie en gemeente de financiering regelen voor Spaarnezicht en de zwerfjongeren. Wordt vervolgd…

1 opmerking:

  1. Beste Helga,

    Tijdens behandeling in de commissie zat ik helaas in Brussel voor de Europese consensus conference "Ending Homelessness" vanuit de Europese commissie en FEANTSA (de Europese brancheorganisatie)
    Maar je kritische vragen zijn uiteraard terecht! Let overigens ook (en vraag ernaar!) op de bijdrage die het Zorgkantoor niet meer beschikbaar stelt in 2011, vanwege productiestop! Doorstroming en adequate zorg komt hierdoor ernstig in gevaar!! (vraag evt. nog na bij Pauline Tichelman of Piet Haker natuurlijk)

    BeantwoordenVerwijderen