donderdag 23 december 2010

Tegen Wietpas


PvdA Haarlem ondersteunt Manifest tegen Wietpas

Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten.

Enkele weken geleden kwamen er verontrustende berichten naar buiten over geweldsincidenten in Eindhoven als gevolg van illegale drugsteelt en handel. De PvdA wil dat dit met kracht wordt bestreden door de teelt te reguleren en met meer agenten vervolgens korte metten te maken met overige illegale teelt. Het huidige kabinet en in het bijzonder minister Opstelten voelt helemaal niets voor het reguleren van de achterdeur maar biedt als oplossing de wietpas. Minister Opstelten zou het liefst zou overgaan tot landelijke invoering van een wietpas. Een ontwikkeling waarbij, om verschillende redenen grote vraagtekens kunnen worden geplaatst. PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder drugsbeleid Lea Bouwmeester, die eind mei op werkbezoek in Haarlem was (zie: http://haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/991) stelde al eerder dat de wietpas een schijnoplossing is. Volgens Bouwmeester moeten we “ eerst de kraan dichtdraaien, voordat we gaan dweilen. Oorzaak van illegale thuisteelt is dat wiet wel mag worden verkocht, maar niet ingekocht. Daardoor vindt teelt en handel van wiet in de illegaliteit plaats. Als we dit willen doorbreken moet de noodzaak van illegale teelt worden doorbroken, door het te reguleren en controleren. Pas dan kan overige illegale teelt effectief worden bestreden.”

Allereerst leek het er op dat de wietpas juridisch gezien niet mogelijk is. Afgelopen donderdag kwam de uitspraak van het Europesche hof of het ingezetenecriterium mag worden gehanteerd. Het hof concludeerde het volgende: “Europeesrechtelijke bezwaren zijn er niet tegen de gemeentelijke maatregelen die een onderscheid maken tussen ingezetenen van Nederland en anderen” maar stelde ook dat het aan de Raad van State is om vast te stellen of er ondanks het ontbreken van Europeesrechtelijke bezwaren tegen het maken van onderscheid tussen Nederlands ingezetenen en anderen toch redenen zijn om het pasjessysteem af te wijzen. Zij moeten ook oordelen over het onderscheid naar nationaliteit gerechtvaardigd is of in strijd met artikel 1 van de Grondwet.Daarnaast richt het systeem van de wietpas zich op bezoekers aan de voordeur, terwijl de problemen in Eindhoven aan de achterdeur plaatsvinden. De situatie in Eindhoven is niet te vergelijken met Haarlem en terecht wordt in het manifest gesteld dat ieder gemeente zijn eigen drugsproblematiek heeft waarvoor maatwerk is gewenst.

De PvdA fractie Haarlem heeft dan ook het manifest, dat op initiatief van de PvdA Maastricht en Venlo is opgesteld, met overtuiging ondersteund. Hieronder leest u de tekst van het Manifest:

Manifest tegen de wietpas

Het wordt tijd dat er in het kader van de drugsoverlast eens echt actie wordt ondernomen. Het wordt tijd dat maatregelen worden genomen, die de overlast ook echt kunnen verminderen.

Het wordt tijd dat wordt geluisterd naar de bewoners van de buurten.

Kortom het wordt tijd voor een nieuw drugsbeleid!

In het regeerakkoord staat:

“Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas.”

VVD, CDA en PVV willen ons laten geloven dat met deze regels in het regeerakkoord de drugsproblemen kan worden opgelost. Daar geloven wij dus niet in!

De feiten:

 • Nederland is één van de grootste producenten van wiet;
 • In deze handel is enorm veel geld te verdienen;
 • In Limburg en Brabant:zijn hele criminele netwerken rond de illegale wiethandel;
 • De overlast bij de voordeur van de coffeeshop is zeer beperkt;
 • In Europa geldt vrij verkeer van personen en goederen. Zolang er nog geen uitspraak uit Luxemburg staat invoering van een wietpas staat daarmee op gespannen voet;
 • Invoering van de wietpas is naar het oordeel van de Rechtbank Maastricht in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

Waarom zijn wij tegen deze plannen:

 • Feitelijk leidt invoering van deze plannen tot nog meer overlast en geweldsdelicten op straat;
 • De illegale straathandel zal toenemen: onderzoek van de Universiteit van Tilburg heeft dit aangetoond;
 • Deze plannen leiden tot nog meer drugsrunners in de wijken: de leefbaarheid komt nog verder onder druk;
 • Pasjesplannen in welke vorm dan ook, hebben alleen maar zin als ook onze politiemacht STRUCTUREEL wordt uitgebreid, maar daar is geen geld voor;
 • Wederom wordt er voorbij gegaan aan de problematiek van de wiethandel;
 • Door de illegale straathandel worden we blootgesteld aan drugs waarvan we absoluut de inhoud en samenstelling niet kennen;

  Wij roepen het kabinet op:
 • Te stoppen met het doorduwen van deze plannen:
 • Laat gemeenten maatwerk leveren: iedere gemeente heeft z’n eigen drugsproblematiek waarvoor maatwerk is gewenst. Maastricht is Amsterdam niet en andersom.
 • Daar waar gemeenten zelf tot samenwerking wensen over te gaan, staan ze daarin vrij.
 • De handel in softdrugs aan te pakken, door enerzijds de georganiseerde criminaliteit keihard aan te pakken, en anderzijds de achterdeur uit de criminele sfeer te halen, door bijvoorbeeld beperkte experimenten van wietteelt toe te staan.

  Kortom weg met het gedoogbeleid: wat in een coffeeshop verkocht mag worden, wordt legaal gekweekt!

woensdag 22 december 2010

Daklozen uit de kou

Voor sommige mensen is het een groot feest: het koude winterweer met veel sneeuw, ijs en kou. Voor anderen kan de aanhoudende kou een directe bedreiging op leveren, namelijk de daklozen. In de media is in november al aangekondigd dat de gemeenten in de regio Kennemerland de zogeheten winterregeling voor daklozen en buitenslapers actief uitvoeren. GGD, politie, GGZ InGeest en de gemeenten treffen extra maatregelen om er voor te zorgen dat niemand tijdens de vrieskou buiten hoeft te slapen of te verblijven.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. In het Regionaal Kompas Veiligheidsregio Kennemerland (zoals de volledige naam luidt) staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. In het Kompas wordt

aangegeven hoe de gemeenten

- de vermindering van het aantal daklozen willen bereiken

- de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan willen bevorderen

- de kwaliteit van leven van de doelgroep willen verbeteren

- de overlast die deze doelgroep met zich mee brengt willen verminderen

Deze ambities zijn vertaald in concrete doelstellingen die in 2014 zouden moeten zijn bereikt:

1. Niemand wordt dakloos na ontslag uit een kliniek (100%);

2. Niemand wordt meer uit huis gezet en dakloos door huurschulden (100%);

3. Daklozen ontvangen steun bij het oplossen van financiële problemen;

4. Het aantal daklozen ten gevolge van detentie is verminderd (70%);

5. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvangvoorzieningen voor daklozen

(mogelijk met een centrale intake);

6. We kennen alle daklozen en zij staan binnen 3 maanden op een traject richting

dagbesteding (activering, werk);

7. Daklozen, alcoholverslaafden en overlastgevenden zijn uit het straatbeeld

verdwenen;

8. Er is voor alle actieve veelplegers een sluitende aanpak

Een half jaar geleden hebben we het college gevraagd om een stand van zaken te geven om te horen hoe ver men nu op weg is met het bereiken van de doelstellingen die in het Kompas beschreven staan. In plaats van de stand van zaken kregen we toen een presentatie die bestond uit een introductie op het Kompas zonder actuele stand van zaken. Twee weken geleden werd in de commissie samenleving de lang verwachte voortgangsrapportage en een convenant met de partners binnen het Kompas te bespreking aangeboden.
Hoewel er uiteraard begrip is voor de bestuurswisseling en de toch wat ingewikkelde samenwerking tussen de verschillende gemeenten en diverse partners heeft de PvdA-fractie een aantal zorgpunten geuit naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Zo is het inzicht in de aard en de omvang van de doelgroep nog steeds onvolledig. Er is nu wel een convenant gesloten met de partners, maar een convenant is maar een stuk papier; afstemming en samenwerking tussen de gemeenten onderling en andere partners blijft een lastig punt, zelfs binnen verschillende gemeentelijke afdelingen kan dit soms al ingewikkeld zijn. Verder blijft het toch wat onduidelijk hoe ver we nu zijn met de concrete doelstellingen, zoals hierboven vermeld, zeker nu door bezuinigingen van het Rijk de financiering ook onder druk komt te staan.

Naast deze zorgen hebben we er bij de wethouder op aangedrongen om in de prestatieafspraken met partners scherper aan te sturen op tijdige communicatie en overleg met de wijken waar een van de partners van plan is om een opvang te openen. Dit mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Scheepmakerskwartier. Volgende maand wordt eindelijk helder hoe provincie en gemeente de financiering regelen voor Spaarnezicht en de zwerfjongeren. Wordt vervolgd…

Financiële situatie VRK


De financiële situatie van de Veiligheidsregio Kennemerland(VRK) domineert al maanden de agenda van de commissie bestuur. Afgelopen maand diende de PvdA samen met coalitiepartners VVD, D’66, GroenLinks en het CDA een amendement in om de boel op orde te krijgen bij de VRK en harde voorwaarden te stellen voor de toekomst. De VRK is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (een vorm van verlengd lokaal bestuur), waarin nog 9 andere gemeenten zitting hebben. Al deze gemeenten kunnen zogeheten zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de VRK (bestaande uit burgemeesters en wethouders gezondheidszorg), die daar een besluit over nemen. De stemverhouding is bepaald op basis van inwonertal.

Achtergrond
In 2006 besloot het Rijk tot territoriale congruentie van de Veiligheidsregio Kennemerland met de politieregio Kennemerland. Vanaf 1 januari 2008 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vervolgens hard gewerkt om de crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde te krijgen. De brandweerkorpsen van de tien gemeenten in de regio zijn samengevoegd tot één brandweerkorps en de GGD Haarlemmermeer is gefuseerd met de GGD Kennemerland. Ook de ambulancezorg is bij de VRK ondergebracht en er is een geïntegreerde meldkamer gekomen voor brandweer, ambulance en politie. Uit rapportages van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (RADAR en IOOV) blijkt dat de VRK nu behoort tot de top twee van Nederland en in behoorlijke mate voldoet aan de wettelijk vastgelegde en afgesproken kwaliteitseisen. Mede door de inspanningen op de inhoud is de ontwikkeling van de bedrijfsvoering de afgelopen jaren echter achter gebleven. In 2008 had de VRK een sluitende begroting, een sluitende jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring. In het najaar van 2009 bleken in de tweede bestuursrapportage op verschillende onderdelen grote financiële tekorten te zijn ontstaan.

Hoewel sturing en grip op een gemeenschappelijke regeling lastig blijkt, heeft de gemeenteraad vanaf het najaar van 2009 stevig vinger aan de pols gehouden en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit tekort. Op basis van deze analyse zijn er een aantal afspraken gemaakt en is er een directeur bedrijfsvoering aangesteld die met een plan van aanpak de boel op orde moet krijgen. Het bestuur van de VRK stelde voor om de bijdrage van gemeenten structureel te verhogen. De gemeenteraad is daar niet mee akkoord gegaan, maar heeft bij amendement geregeld dat er slechts incidenteel een verhoging werd geaccepteerd omdat op dit moment onvoldoende redenen en waarborgen zijn om in te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRK. De incidentele bijdrage kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en de komende maanden kunnen gebruikt worden om de discussie over taken, in de vorm van menukaarten voor te bereiden. Om enig grip op het proces te houden worden een aantal voorwaarden gesteld, waarbij een deel van het bedrag pas beschikbaar gesteld wordt als aan alle voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn:

· Ruim voor de kadernota 2011 levert de VRK een overzicht van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de daarbij behorende kosten;

· Hieruit volgt dat de VRK een hernieuwde berekening levert van de benodigde overhead per menukaartvariant voor het jaar 2012;

· De verbetering bedrijfsvoering gaat onverminderd door. De VRK levert driemaandelijkse voortgangsrapportages aan over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en andere relevante ontwikkelingen uiterlijk op respectievelijk 1 april, 1 juli en 1 oktober 2011;

· In het najaar 2011 start de VRK een onderzoek naar een efficiëntere organisatiestructuur.

· De VRK toont aan (inhoudelijk en cijfermatig) dat de incidentele middelen 2011 volgens plan effectief en efficiënt zijn besteed. Indien dit naar het oordeel van de Raad niet het geval is kunnen middelen worden teruggevorderd;

· Aan de VRK zal een bedrag van € 860.000 in twee tranches beschikbaar worden gesteld:

- een bedrag van € 711.700 aansluitend bij het normale bevoorschottingsschema
- een bedrag van € 148.300, dat alleen beschikbaar wordt gesteld indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, te bepalen op 1 november 2011

Het komende half jaar zullen er dus nog stevig keuzes moeten worden gemaakt over wat de VRK wel en niet gaat doen zonder dat de openbare veiligheid in gevaar komt en welke financiële gevolgen dit met zich mee zal brengen. Daarnaast wil de PvdA met initiatieven komen om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Heeft u suggesties? We horen ze graag!