vrijdag 25 juni 2010

Reguleer aanvoer en teelt cannabis voor coffeeshops


Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten. Ook vraagt de motie het huidige handhavings- en sanctiebeleid voor coffeeshops tegen het licht te houden.Op dit moment is het nog een groot vraagteken wat voor kabinet we straks krijgen. Die uitkomst is op vele terreinen van belang: hoe wordt er bezuinigd, wat zijn de gevolgen voor de minima, maar ook hoe gaan we om met het Coffeeshopbeleid. Al eerder las u een verslag van het bezoek van het opnieuw gekozen Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester en de discussie over coffeeshops. In commissieverband werd vorige week al uitgebreid met de burgemeester hierover gediscussieerd. Veel discussie ontstond daarbij over het sanctiebeleid (bevoegdheid van de burgemeester), dat in vergelijking met omringende gemeenten en onder eerder burgemeesters onnodig veel strenger is. Uit de discussie is in ieder geval de toezegging voortgekomen dat de burgemeester het jaarlijks overleg met de coffeeshophouders, zoals dat door zijn voorgangers altijd werd gedaan, weer gaat hervatten.De gemeenteraad heeft zich al meerdere malen uitgesproken over het reguleren van de achterdeur en in het vorig coalitieakkoord stond daar ook een duidelijke afspraak over, waar helaas weinig mee gebeurd is. Nu is er verandering van wetgeving van het Rijk nodig om echt wat te kunnen, en over de discussie over strijdigheid met Europese Regelgeving heeft VVD prominent Frits Bolkestein met anderen ook al hele zinnige dingen gezet, toch zie je in een aantal gemeenten (Utrecht en Eindhoven) al initiatieven ontstaan om te gaan experimenteren met gereguleerde teelt. Uit de ambtelijke ombuigingsvoorstellen van het Rijk en ook in het artikel van Bolkestein c.s. blijkt bovendien dat er behoorlijk wat geld te verdienen valt door legalisering. Raadslid Helga Koper: “Voor de PvdA is en blijft het standpunt dat ter voorkoming van overlast en criminaliteit rond coffeeshops (en ter bevordering van de volksgezondheid) regulering van teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops nodig is.”Bij de Kadernota diende de PvdA, samen met coalitiegenoten D’66 en GroenLinks en de oppositiepartijen SP en Axtiepartij een motie in om het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken om:- Een actieve houding richting Rijksoverheid aan te nemen om tot regulering van de teelt en aanvoer van softdrugs te komen;- Zodra de Rijksoverheid dit toestaat Haarlem te laten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops in samenspraak met ondernemers, bewoners en mogelijk andere direct betrokkenen;- Voor de zomer van 2011 het coffeeshopbeleid en bijbehorend handhavings- en sanctiebeleid te evalueren;De motie is aangenomen en nu maar hopen op een progressief kabinet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten