donderdag 23 december 2010

Tegen Wietpas


PvdA Haarlem ondersteunt Manifest tegen Wietpas

Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten.

Enkele weken geleden kwamen er verontrustende berichten naar buiten over geweldsincidenten in Eindhoven als gevolg van illegale drugsteelt en handel. De PvdA wil dat dit met kracht wordt bestreden door de teelt te reguleren en met meer agenten vervolgens korte metten te maken met overige illegale teelt. Het huidige kabinet en in het bijzonder minister Opstelten voelt helemaal niets voor het reguleren van de achterdeur maar biedt als oplossing de wietpas. Minister Opstelten zou het liefst zou overgaan tot landelijke invoering van een wietpas. Een ontwikkeling waarbij, om verschillende redenen grote vraagtekens kunnen worden geplaatst. PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder drugsbeleid Lea Bouwmeester, die eind mei op werkbezoek in Haarlem was (zie: http://haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/991) stelde al eerder dat de wietpas een schijnoplossing is. Volgens Bouwmeester moeten we “ eerst de kraan dichtdraaien, voordat we gaan dweilen. Oorzaak van illegale thuisteelt is dat wiet wel mag worden verkocht, maar niet ingekocht. Daardoor vindt teelt en handel van wiet in de illegaliteit plaats. Als we dit willen doorbreken moet de noodzaak van illegale teelt worden doorbroken, door het te reguleren en controleren. Pas dan kan overige illegale teelt effectief worden bestreden.”

Allereerst leek het er op dat de wietpas juridisch gezien niet mogelijk is. Afgelopen donderdag kwam de uitspraak van het Europesche hof of het ingezetenecriterium mag worden gehanteerd. Het hof concludeerde het volgende: “Europeesrechtelijke bezwaren zijn er niet tegen de gemeentelijke maatregelen die een onderscheid maken tussen ingezetenen van Nederland en anderen” maar stelde ook dat het aan de Raad van State is om vast te stellen of er ondanks het ontbreken van Europeesrechtelijke bezwaren tegen het maken van onderscheid tussen Nederlands ingezetenen en anderen toch redenen zijn om het pasjessysteem af te wijzen. Zij moeten ook oordelen over het onderscheid naar nationaliteit gerechtvaardigd is of in strijd met artikel 1 van de Grondwet.Daarnaast richt het systeem van de wietpas zich op bezoekers aan de voordeur, terwijl de problemen in Eindhoven aan de achterdeur plaatsvinden. De situatie in Eindhoven is niet te vergelijken met Haarlem en terecht wordt in het manifest gesteld dat ieder gemeente zijn eigen drugsproblematiek heeft waarvoor maatwerk is gewenst.

De PvdA fractie Haarlem heeft dan ook het manifest, dat op initiatief van de PvdA Maastricht en Venlo is opgesteld, met overtuiging ondersteund. Hieronder leest u de tekst van het Manifest:

Manifest tegen de wietpas

Het wordt tijd dat er in het kader van de drugsoverlast eens echt actie wordt ondernomen. Het wordt tijd dat maatregelen worden genomen, die de overlast ook echt kunnen verminderen.

Het wordt tijd dat wordt geluisterd naar de bewoners van de buurten.

Kortom het wordt tijd voor een nieuw drugsbeleid!

In het regeerakkoord staat:

“Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas.”

VVD, CDA en PVV willen ons laten geloven dat met deze regels in het regeerakkoord de drugsproblemen kan worden opgelost. Daar geloven wij dus niet in!

De feiten:

 • Nederland is één van de grootste producenten van wiet;
 • In deze handel is enorm veel geld te verdienen;
 • In Limburg en Brabant:zijn hele criminele netwerken rond de illegale wiethandel;
 • De overlast bij de voordeur van de coffeeshop is zeer beperkt;
 • In Europa geldt vrij verkeer van personen en goederen. Zolang er nog geen uitspraak uit Luxemburg staat invoering van een wietpas staat daarmee op gespannen voet;
 • Invoering van de wietpas is naar het oordeel van de Rechtbank Maastricht in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

Waarom zijn wij tegen deze plannen:

 • Feitelijk leidt invoering van deze plannen tot nog meer overlast en geweldsdelicten op straat;
 • De illegale straathandel zal toenemen: onderzoek van de Universiteit van Tilburg heeft dit aangetoond;
 • Deze plannen leiden tot nog meer drugsrunners in de wijken: de leefbaarheid komt nog verder onder druk;
 • Pasjesplannen in welke vorm dan ook, hebben alleen maar zin als ook onze politiemacht STRUCTUREEL wordt uitgebreid, maar daar is geen geld voor;
 • Wederom wordt er voorbij gegaan aan de problematiek van de wiethandel;
 • Door de illegale straathandel worden we blootgesteld aan drugs waarvan we absoluut de inhoud en samenstelling niet kennen;

  Wij roepen het kabinet op:
 • Te stoppen met het doorduwen van deze plannen:
 • Laat gemeenten maatwerk leveren: iedere gemeente heeft z’n eigen drugsproblematiek waarvoor maatwerk is gewenst. Maastricht is Amsterdam niet en andersom.
 • Daar waar gemeenten zelf tot samenwerking wensen over te gaan, staan ze daarin vrij.
 • De handel in softdrugs aan te pakken, door enerzijds de georganiseerde criminaliteit keihard aan te pakken, en anderzijds de achterdeur uit de criminele sfeer te halen, door bijvoorbeeld beperkte experimenten van wietteelt toe te staan.

  Kortom weg met het gedoogbeleid: wat in een coffeeshop verkocht mag worden, wordt legaal gekweekt!

woensdag 22 december 2010

Daklozen uit de kou

Voor sommige mensen is het een groot feest: het koude winterweer met veel sneeuw, ijs en kou. Voor anderen kan de aanhoudende kou een directe bedreiging op leveren, namelijk de daklozen. In de media is in november al aangekondigd dat de gemeenten in de regio Kennemerland de zogeheten winterregeling voor daklozen en buitenslapers actief uitvoeren. GGD, politie, GGZ InGeest en de gemeenten treffen extra maatregelen om er voor te zorgen dat niemand tijdens de vrieskou buiten hoeft te slapen of te verblijven.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. In het Regionaal Kompas Veiligheidsregio Kennemerland (zoals de volledige naam luidt) staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. In het Kompas wordt

aangegeven hoe de gemeenten

- de vermindering van het aantal daklozen willen bereiken

- de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan willen bevorderen

- de kwaliteit van leven van de doelgroep willen verbeteren

- de overlast die deze doelgroep met zich mee brengt willen verminderen

Deze ambities zijn vertaald in concrete doelstellingen die in 2014 zouden moeten zijn bereikt:

1. Niemand wordt dakloos na ontslag uit een kliniek (100%);

2. Niemand wordt meer uit huis gezet en dakloos door huurschulden (100%);

3. Daklozen ontvangen steun bij het oplossen van financiële problemen;

4. Het aantal daklozen ten gevolge van detentie is verminderd (70%);

5. Er is een gedifferentieerd aanbod van woon- en opvangvoorzieningen voor daklozen

(mogelijk met een centrale intake);

6. We kennen alle daklozen en zij staan binnen 3 maanden op een traject richting

dagbesteding (activering, werk);

7. Daklozen, alcoholverslaafden en overlastgevenden zijn uit het straatbeeld

verdwenen;

8. Er is voor alle actieve veelplegers een sluitende aanpak

Een half jaar geleden hebben we het college gevraagd om een stand van zaken te geven om te horen hoe ver men nu op weg is met het bereiken van de doelstellingen die in het Kompas beschreven staan. In plaats van de stand van zaken kregen we toen een presentatie die bestond uit een introductie op het Kompas zonder actuele stand van zaken. Twee weken geleden werd in de commissie samenleving de lang verwachte voortgangsrapportage en een convenant met de partners binnen het Kompas te bespreking aangeboden.
Hoewel er uiteraard begrip is voor de bestuurswisseling en de toch wat ingewikkelde samenwerking tussen de verschillende gemeenten en diverse partners heeft de PvdA-fractie een aantal zorgpunten geuit naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Zo is het inzicht in de aard en de omvang van de doelgroep nog steeds onvolledig. Er is nu wel een convenant gesloten met de partners, maar een convenant is maar een stuk papier; afstemming en samenwerking tussen de gemeenten onderling en andere partners blijft een lastig punt, zelfs binnen verschillende gemeentelijke afdelingen kan dit soms al ingewikkeld zijn. Verder blijft het toch wat onduidelijk hoe ver we nu zijn met de concrete doelstellingen, zoals hierboven vermeld, zeker nu door bezuinigingen van het Rijk de financiering ook onder druk komt te staan.

Naast deze zorgen hebben we er bij de wethouder op aangedrongen om in de prestatieafspraken met partners scherper aan te sturen op tijdige communicatie en overleg met de wijken waar een van de partners van plan is om een opvang te openen. Dit mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Scheepmakerskwartier. Volgende maand wordt eindelijk helder hoe provincie en gemeente de financiering regelen voor Spaarnezicht en de zwerfjongeren. Wordt vervolgd…

Financiële situatie VRK


De financiële situatie van de Veiligheidsregio Kennemerland(VRK) domineert al maanden de agenda van de commissie bestuur. Afgelopen maand diende de PvdA samen met coalitiepartners VVD, D’66, GroenLinks en het CDA een amendement in om de boel op orde te krijgen bij de VRK en harde voorwaarden te stellen voor de toekomst. De VRK is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (een vorm van verlengd lokaal bestuur), waarin nog 9 andere gemeenten zitting hebben. Al deze gemeenten kunnen zogeheten zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de VRK (bestaande uit burgemeesters en wethouders gezondheidszorg), die daar een besluit over nemen. De stemverhouding is bepaald op basis van inwonertal.

Achtergrond
In 2006 besloot het Rijk tot territoriale congruentie van de Veiligheidsregio Kennemerland met de politieregio Kennemerland. Vanaf 1 januari 2008 heeft de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vervolgens hard gewerkt om de crisisbeheersing en rampenbestrijding op orde te krijgen. De brandweerkorpsen van de tien gemeenten in de regio zijn samengevoegd tot één brandweerkorps en de GGD Haarlemmermeer is gefuseerd met de GGD Kennemerland. Ook de ambulancezorg is bij de VRK ondergebracht en er is een geïntegreerde meldkamer gekomen voor brandweer, ambulance en politie. Uit rapportages van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (RADAR en IOOV) blijkt dat de VRK nu behoort tot de top twee van Nederland en in behoorlijke mate voldoet aan de wettelijk vastgelegde en afgesproken kwaliteitseisen. Mede door de inspanningen op de inhoud is de ontwikkeling van de bedrijfsvoering de afgelopen jaren echter achter gebleven. In 2008 had de VRK een sluitende begroting, een sluitende jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring. In het najaar van 2009 bleken in de tweede bestuursrapportage op verschillende onderdelen grote financiële tekorten te zijn ontstaan.

Hoewel sturing en grip op een gemeenschappelijke regeling lastig blijkt, heeft de gemeenteraad vanaf het najaar van 2009 stevig vinger aan de pols gehouden en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van dit tekort. Op basis van deze analyse zijn er een aantal afspraken gemaakt en is er een directeur bedrijfsvoering aangesteld die met een plan van aanpak de boel op orde moet krijgen. Het bestuur van de VRK stelde voor om de bijdrage van gemeenten structureel te verhogen. De gemeenteraad is daar niet mee akkoord gegaan, maar heeft bij amendement geregeld dat er slechts incidenteel een verhoging werd geaccepteerd omdat op dit moment onvoldoende redenen en waarborgen zijn om in te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRK. De incidentele bijdrage kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en de komende maanden kunnen gebruikt worden om de discussie over taken, in de vorm van menukaarten voor te bereiden. Om enig grip op het proces te houden worden een aantal voorwaarden gesteld, waarbij een deel van het bedrag pas beschikbaar gesteld wordt als aan alle voorwaarden is voldaan. De voorwaarden zijn:

· Ruim voor de kadernota 2011 levert de VRK een overzicht van de verschillende te ontwikkelen menukaarten met de daarbij behorende kosten;

· Hieruit volgt dat de VRK een hernieuwde berekening levert van de benodigde overhead per menukaartvariant voor het jaar 2012;

· De verbetering bedrijfsvoering gaat onverminderd door. De VRK levert driemaandelijkse voortgangsrapportages aan over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en andere relevante ontwikkelingen uiterlijk op respectievelijk 1 april, 1 juli en 1 oktober 2011;

· In het najaar 2011 start de VRK een onderzoek naar een efficiëntere organisatiestructuur.

· De VRK toont aan (inhoudelijk en cijfermatig) dat de incidentele middelen 2011 volgens plan effectief en efficiënt zijn besteed. Indien dit naar het oordeel van de Raad niet het geval is kunnen middelen worden teruggevorderd;

· Aan de VRK zal een bedrag van € 860.000 in twee tranches beschikbaar worden gesteld:

- een bedrag van € 711.700 aansluitend bij het normale bevoorschottingsschema
- een bedrag van € 148.300, dat alleen beschikbaar wordt gesteld indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, te bepalen op 1 november 2011

Het komende half jaar zullen er dus nog stevig keuzes moeten worden gemaakt over wat de VRK wel en niet gaat doen zonder dat de openbare veiligheid in gevaar komt en welke financiële gevolgen dit met zich mee zal brengen. Daarnaast wil de PvdA met initiatieven komen om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Heeft u suggesties? We horen ze graag!

maandag 8 november 2010

oogstseizoen?


Ik schaam mij diep, al meer dan een maand geen blogje geschreven... Te druk klinkt natuurlijk als een heel slecht excuus, ruim een week de griep nog slechter, maar het is niet anders. Ik kan hier natuurlijk een uitgebreid verslag maken van waar ik het toch allemaal zo druk mee heb gehad afgelopen maand, maar om u daar nu mee te gaan vervelen gaat toch ook wat ver. Over de afgelopen begrotinsweek is natuurlijk al heel wat verschenen in de pers. Een lagerhuisdebat Sport, waarvan we een jaarlijkse traditie gaan maken en die de middag voor de begrotingsbehandeling plaatsvond was ook de moeite waard en zal ik later nog iets uitgebreider over schrijven.
In de omschrijving van mijn weblog "Snikken en Grimlachjes" had ik u beloofd ook over de ironie van het leven te schrijven en na alle berichten in de krant rond de PVV-soap kan ik natuurlijk niets anders dan daar wat over melden. De cast van Goede Tijden, Slechte tijden zou smullen als in hun script de volgende karakters voor zouden komen:
een intimiderende oplichter met gedragsproblemen die misschien bijklust als pornobaas, een bedreigende ex-militair die zijn geweertje in jonge ondergeschikte vrouwsoldaatjes stopte en vrolijk roept dat " de mannen en vrouwen van onze krijgsmacht kunnen rekenen op onze "steun", een fantast die zielig achter zijn bureautje zijn cv een beetje opleukt, een dolfijnenfluisteraar die zwangere vrouwen mishandelt en stalkt , een George van de rebellenclub die af en toe iets te diep in het glaasje kijkt, een majoor Kees,die bij kopstootje niet aan bier met jenever denkt. Zouden de kijkcijfers dan niet nog verder de lift in gaan?
Youp van 't Hek zal ongetwijfeld in veel betere bewoordingen bewoordingen met een vileine twist aan het eind morgen achterop de NRC van de PVV perikelen verslagl doen, maar hoewel ik niet gelovig ben denk ik soms dat Hij daar van boven luid schaterend op een wolk zit te genieten van wat hij nu weer bedacht heeft. Je oogst wat je zaait is een eenvoudigere manier van verwijzen naar een citaat[" Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten"] in het Nieuwe Testament van de Bijbel in de brieven van Paulus aan de Galaten. Galatië was gelegen in wat nu Turkije is. Turkije in geen honderd duizend jaar bij de EU, is één van de slogans van de PVV. Zou Geert niet stiekem hopen dat een aantal leden van zijn fractie nu maar een dubbel paspoort hadden gehad...


vrijdag 15 oktober 2010

Dag van de witte stok


Op vrijdag 15 oktober, de 40e Dag van de Witte Stok, vragen slechtziende en blinde mensen aandacht voor de (on-)toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Ook de toegankelijkheid van de informatievoorziening en bejegening zijn belangrijke aspecten. De Dag van de Witte Stok is ook dit jaar weer onderdeel van de Week van de Toegankelijkheid, die van 8 tot en met 15 oktober plaatsvindt. Het doel is het beïnvloeden van beleidsmakers en de publieke opinie om op adequate wijze rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van slechtziende en blinde mensen. Thema dit jaar is " sport en bewegen voor iedereen". In SA Plaza Adventurepark mocht ik het startschot voor diverse sportieve activiteiten(tandemfietsen,nordic walking en rijden met een side-by-sidefiets) geven en hield ik onderstaand verhaal, nadat ik de handreiking "Sport en Bewegen met een beperking" kreeg aangeboden door Didi van der Goot, Regio Manager Visio Noord West.

Dank Didi, dank voor de handreiking.

Dames en heren, het is voor mij natuurlijk heel verleidelijk om hier een politiek verhaal te houden over alle maatregelen van het nieuwe kabinet, waar mensen met een handicap veel last van kunnen krijgen: versobering Persoons gebonden budgetten, hogere bijdrages aan ziektekosten en hulpmiddelen, verlaging Wajong uitkering en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat zal ik niet doen.

Naast raadslid ben ik de trotse moeder van een prachtige dochter van net 11 jaar, die een visuele beperking heeft. Voormalig minister Hedy D’Ancona schreef in haar boek: Het persoonlijke is politiek. Nu vind ik zelf dat je het één niet met het ander moet vermengen, maar ik kan me wel herinneren dat vanaf het moment dat ik met mijn dochter in de kinderwagen naar de stad wandelde ik me opeens bewust werd van het feit als de zogeheten ratelpalen (stoplichten) niet werkten. En daar wil ik het even met u over hebben: bewustwording.

De afgelopen jaren heb ik met collega’s uit de raad al een aantal keren met Visio acties gedaan: met een verduisterende bril en blindenstok je weg vinden uit het station, stickers plakken op scooters en fietsen die op de ribbeltegels lagen bij het station (wat mij een ruzie opleverde met de man van de bloemenstal die zijn tulpen op de tegels had gezet), ambtenaren achter hun broek gezeten mbt de route van station Spaarnwoude naar het regionale kantoor van Visio in Haarlem en aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke website voor mensen met een beperking en de gevaarlijke situatie, met name voor mensen met een (visuele) beperking rond het Haarlem Station tijdens de bouw van de fietsenstalling .

Wat je leert uit dit soort acties is dat mensen zich vaak niet realiseren of er stil bij staan wat het betekent om een visuele beperking te hebben en hoe dat je functioneren in de maatschappij flink kan belemmeren.

Als raadslid, wethouder maar ook als beleidsambtenaar ben je er voor alle Haarlemmers, dus zeker ook voor Haarlemmers met een beperking.

Maar nu het thema van deze week van de toegankelijkheid: Sport en Bewegen voor iedereen.

Tijdens een ouderavond op de school van mijn dochter stond er in de gymzaal een hindernisbaan klaar en u begrijpt het al onder aanmoediging van mijn echtgenoot trachtte ik met een blinddoek om het parcours zo goed mogelijk te doorlopen. Ik vond het vreselijk eng maar voelde ook enige trots dat ik het goed doorlopen had en had het gevoel dat ik me een beetje kon verplaatsen in de beleving van mijn dochter. Een stukje bewustwording dus.

Nu ik sinds maart zelf de portefeuille sport heb als raadslid kom ik veel bij clubs en vraag ik altijd of men leden heeft met een beperking (met name visuele) en wat zij voor aanpassingen hebben gedaan, (en zijn er goede voorbeelden zoals de Koninklijke roeivereniging Het Spaarne), is er aandacht voor sporten met een beperking in de Haarlemse agenda voor de sport van de gemeente Haarlem en wordt bij het bouwen van nieuwe sportaccommodaties veel meer rekening gehouden met aangepast sporten. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Als ik 1 advies uit de handreiking mag lichten, dat volgens mij erg goed bijdraagt aan de bewustwording van beleidsmakers is het ervaren van hoe het is om te sporten met een beperking (we gaan straks daar al iets van ervaren). Dat zegt meer dan papier (100 beleidsnota’s).

Laat ik dan ook maar meteen daad bij het woord zetten en hierbij u beloven dat ik in ieder geval 1 x per jaar (i.s.m Visio) een activiteit zal organiseren voor mijn collega raadsleden, wethouders en ambtenaren om te ervaren hoe het is om met een visuele beperking te sporten, te reizen etc. En u kunt er van op aan dat ik bij iedere club die ik tegenkom en elk beleidsvoornemen dat ik krijg voorgelegd aandacht hiervoor zal vragen en mocht u zelf zaken tegenkomen dan hoor ik dat graag! (helgakoper@gmail.com).

Dank u wel en laten we snel aan de buitenactiviteiten beginnen!


vrijdag 1 oktober 2010

Knauw voor de Positivo's


Normaal gesproken zou u deze week een column van één van mijn collega's aantreffen, maar ik heb het dubieuze genoegen om nogmaals " de week van " in te mogen vullen. Dubieus omdat afgelopen donderdag het regeerakkoord "Vrijheid en Verantwoordelijkheid" van het aankomend kabinet Rutte-Verhagen is gepresenteerd. Hoewel ik redelijk positief van aard ben, verwacht ik vandaag geen revolte van het CDA-congres. Natuurlijk zullen een aantal vooraanstaande CDA-ers hun zorgen uiten en zal het van origine ARP-deel binnen het CDA zijn conclusies trekken, maar, voor zo ver ik daar kijk op heb, is de discipline binnen het CDA om de partijleiding te volgen altijd groot. Stiekem blijf ik natuurlijk hopen dat vanavond zal blijken dat ik het op dit punt volledig mis heb...
" Een akkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij af likt" , deze door Rutte meerdere malen uitgesproken zin heeft al voor veel reactie in de media gezorgd, maar voor ik inga op de inhoud van het akkoord wil ik mijn irritatie nog even kwijt bij het zien van de persconferentie van afgelopen donderdag; Natuurlijk is het gezond om binnen de politiek een zeker relativeringsvermogen te hebben en af en toe wat humor te gebruiken, maar wanneer je een regeerakkoord presenteert waarin miljarden worden bezuinigd, waar vele Nederlanders zwaar door worden getroffen, past enige bescheidenheid en een serieuze toon. Rutte en Verhagen stonden als een soort olijke tweeling achter het catheder te ginnegappen en als 2 kwajongens elkaar te porren, dames en heren, uw beoogd premier en vice-premier! In plaats van het aflikken van vingers moest ik denken aan " nog niet droog a achter de oren zijn" en " te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet".
Maar nu de kille feiten op een rij (CPB analyse): minder economische groei, meer werkloosheid op de midden lange termijn (110 duizend extra werklozen), bezuinigingen met name op de kwetsbare groepen: bezuinigingen op de bijstand, re-integratie,wajongers (jonggehandicapten), wsw-ers(sociale werkvoorziening). Grotere koopkracht verlies voor uitkeringsgerechtigden en 65-plussers, zieke mensen en gehandicapten gaan meer betalen en krijgen minder zorg door verlaging van de dekking van het basispakket en marktwerking, minder geld naar arme landen. De met veel bombarie aangekondigde investeringen in onderwijs en veiligheid zijn een sigaar uit eigen doos. Tegen over dit alles staan investeringen in asfalt , een 2e JSF (Joint Strike Fighter), verhoging van de maximum snelheid, een extra kerncentrale. Dit is natuurlijk geen volledig beeld, maar geeft wel een beetje de sfeer neer naar waar het met de solidariteit in dit land volgens Rutte en Verhagen naar toe moet. Heel veel van deze maatregelen zullen grote gevolgen hebben voor Haarlem en de Haarlemmers. Naast al een aantal hierboven genoemde zaken worden gemeenten ook geconfronteerd met:
 • een algemene korting op het gemeentefonds van 1,2 miljard
 • verkapte bezuinigingen door nieuwe taken naar de gemeenten te decentraliseren (zoals jeugdzorg en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, samen goed voor een korting van 400 miljoen) .
Tel dit op bij de korting die vorige week al bij de rijksbegroting 2011 zijn aangekondigd + de ingrepen die we als gemeente al hebben moeten doen door tegenvallende inkomsten ten gevolge van de economische crisis en u begrijpt dat mijn van nature positieve karakter mij een beetje in de steek laat de laatste dagen en dan heb ik het nog niet eens gehad over het gedoogakkoord van mijnheer Wilders. Politieke vrienden van het CDA, ik hoop dat u dit 20 pagina's tellend proza goed tot u neemt voordat u vandaag uw stem uitbrengt op uw congres en (vooruit dan maar voor 1 keer) dat de door Hare Majesteit uitgesproken woorden " U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden" daarbij behulpzaam zijn.

donderdag 23 september 2010

Crisis als inspiratie


Afgelopen dinsdag was het weer zo ver: Prinsjesdag. Naast de gebruikelijke hoedjesparade, waarbij aan de term sober toch wel hele verschillende interpretaties werden gegeven en er vanwege internationale dag voor de vrede veel duiven voorbij "vlogen" presenteerde demissionair minister van financiën de Jager de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Een voor spek en bonen begroting werd er van te voren geroepen, vanwege de demissionaire staat van het rompkabinet CDA-CU en de in afrondende staat verkerende formatie van VVD, CDA en PVV. Maar een miljoennota waarin een ombuiging van 3,2 miljard is opgenomen en bezuinigingen van 3,6 miljard plus een VVD voorman die stelt dat hiermee "Rutte I is begonnen", kun je geen spek en bonen noemen. Sterker nog, dit is nog maar het begin van wat ons staat te wachten als het regeerakkoord er straks ligt. Voor de steden in Nederland, dus ook voor de gemeente Haarlem betekent dit nog meer zwaar weer op komst. Als Partij van de Arbeid-fractie in Haarlem hebben we stevig onderhandeld met GroenLinks aan onze zijde om het sociaal beleid op pijl te houden in Haarlem en vormen belangrijke thema's als werkgelegenheid en duurzaamheid de spil van ons coalitieakkoord. In de miljoenennota komen de termen economisch beleid en duurzaamheid maar sporadisch terug. Drastische kortingen op de re-integratiebudgetten in 2012, vermindering van het budget van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening), einde van de aanpak jeugdwerkloosheid, verhogen eigen risico van de basisverzekering zorg, schrappen van vergoedingen voor rollators, looprekken, krukken , tandheelkundige zorg voor 18-21 jarigen, de pil en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het zal dus een enorme klus worden om ondanks deze barre omstandigheden Haarlem sociaal en duurzaam te houden.

Een week of wat geleden had ik het genoegen om een uur lang te mogen luisteren naar oud bondscoach van het vrouwenhockey Mark Lammers die in 2008 het Olympisch goud binnen haalde. Hij stelde onder andere dat het " in moeilijke tijden er juist om gaat wie het creatiefst en slim is" en dat "een crisis pas een crisis is als je 'm zelf zo noemt. Tot die tijd is het een grenzeloze bron van inspiratie, energie en uitdaging"

Laten we dus, behalve hopen dat het kabinet Rutte I snel weer verdwijnt, niet bij de pakken neerzitten en de uitdaging aan gaan. Denkt u met ons mee? Want ook in moeilijke tijden geldt: Samen maken we Haarlem!

dinsdag 7 september 2010

Vaarwel Chris


" Ik zeg het u maar zoals het is", gevleugelde woorden van Chris van Velzen. Vanochtend overleed hij na een zeer ongelijke strijd tegen kanker. Hoewel we allemaal wisten dat hij ernstig ziek was en er geen hoop meer was op genezing, komt het toch als een mokerslag binnen. Het gevoel of de stad even stil staat. Er zal ongetwijfeld een prachtig In Memoriam in het Haarlems Dagblad verschijnen van journalist Richard Stekelenburg en op allerlei andere plekken en momenten (ook in de gemeenteraad) zal stil gestaan worden bij wat Chris allemaal voor Haarlem heeft betekend.
Wat ik hier graag wil opschrijven is hoe ik Chris als persoon heb meegemaakt en wat mij vooral zal bijblijven. Voor de buitenwacht en in de politieke arena is het beeld dat mensen van Chris hebben die van een kordate, no nonsense man die altijd aan het werk was, zaken geregeld wilde hebben en af en toe wat star. Die zich in grote gezelschappen nooit helemaal senang voelde. Geen franje en onnodige bijzinnen, recht voor z'n raap en op z'n doel af. In de afgelopen jaren had ik als raadslid op een flink aantal dossiers te maken met Chris als wethouder. Hoewel we het natuurlijk niet altijd eens waren met elkaar was er altijd ruimte voor discussie en zocht hij altijd een weg om nader tot elkaar te komen op onze geschilpunten. Een wederzijds respect ontstond daardoor. Ik koester bijzondere herinneringen aan de koffie afspraken op zijn kamer, waarbij allerlei onderwerpen de revue passeerden, niet alleen met betrekking tot wat er speelde in de gemeenteraad van Haarlem, maar ook persoonlijke zaken, zijn voorliefde voor oude auto's, in het bijzonder zijn eigen T-Ford, of nieuwe interesses. De ochtend was niet compleet zonder een goede grap of een sterk verhaal, waaronder verhalen die hem zo deden sprankelen dat hij in zijn enthousiasme het verhaal een volgende keer gewoon weer opnieuw vertelde. De sessie eindigde meestal in de verlaten Gravenzaal, waarbij Chris zijn laatst aangekochte CD liet horen of een old time favourite tevoorschijn trok. Zittend op de trap voor zijn kamer viel dan alle realiteit even weg bij het horen van bijvoorbeeld het Ave Maria van Caccini, prachtig vertolkt door Inessa Galante. Chris draaide dan tussendoor de volumeknop even omhoog voor de voor hem mooiste gedeelten, hetgeen altijd verbaasde hoofden van bodes om de hoek van de deur opleverden. Ik zal ze missen die bijzondere koffie uurtjes en ik zal Chris missen: zijn advies, zijn visie op de stad, zijn nieuwste ontdekking in de muziek of kunst, zijn bravoure en zijn hartelijkheid.
Van 't weekend kocht ik een exemplaar van de Missa Criola (Ramirez) met de prachtige stem van Jose Carreras om bij Chris langs te brengen. Het is er helaas niet meer van gekomen. Vaarwel Chris..

vrijdag 13 augustus 2010

" Tempo al tempo"


Na enkele weken stilte, wordt het weer eens tijd om wat aan de blog toe te vertrouwen. Het reces is ten einde en de eerste vergaderingen en overleggen hebben al weer plaatsgevonden. Voor dat ik inga op welke politieke onderwerpen de komende dagen aan de orde zullen zijn even kort iets over onze zomervakantie: 14 dagen Emilia Romagna, Italië met veel plezier. Naast het gebruikelijke warme zonnige weer ook 2 dagen met onweer en bliksem, wat een bijzonder spektakel oplevert wanneer je tussen de heuvels in het groene landschap verblijft. Ik zal u hier niet verder lastig vallen met lyrische beschrijvingen van de prachtige mozaïeken in Ravenna of de fantastische kleine elektrische stadsbussen in de binnensteden van Cesena. Wat ik wel met u wil delen is mijn verwondering over twee meer praktische zaken in Noord-Oost Italië, namelijk de snelheidscontrole en gehandicaptenvoorzieningen. Om met dat laatste te beginnen, als je reist met iemand die grotendeels rolstoel afhankelijk is kun je soms voor verrassingen komen te staan. Zo was ons vorig jaar al opgevallen dat de service op de luchthaven van Bologna als je met iemand in een rolstoel reist uitstekend en beter dan op Schiphol is. De restaurants en café's die we bezochten hadden dit jaar ook allemaal een invalidentoilet, dus er werd aan de eisen van de Europese richtlijnen voldaan, maar.... dat je daar ook als rolstoeler moet kunnen komen, tja dat is blijkbaar van minder belang. Veel toiletten zitten weggestopt achter de keuken of beneden in de kelder dus trappen, opstapjes, smalle hoeken en rare bochten; knappe invalide die zonder halsbrekende toeren het invalidentoilet bereikt.. Met verbazing vroeg ik de over het algemeen bijzonder vriendelijke mensen van de diverse tentjes of ze dit zelf ook niet een wat vreemde situatie vonden, leverde meestal de uitspraak " Non Capisco" op.
Omdat de prachtige Casa waar we verbleven nogal rustiek gelegen is, is een auto noodzakelijk en gezien de hoeveelheid heuvels en slingerbochten is een stevige auto wel zo prettig. Onze huurauto, een Alfa Romeo 159 1.9 SW was een prima vervoermiddel. Van de E45, de autoweg naar Rome maakten we meestal gebruik om naar de diverse stadjes te komen in de regio Forli-Cesena. Zo kwam het regelmatig voor dat we op drie achtereenvolgende dagen deze weg noordwaarts reden. Borden langs de kant van de weg kondigde snelheidscontroles aan. Hier geen sneaky camera's verdekt opgesteld in de berm achter een bord of een onopvallend autootje geparkeerd op de vluchtstrook, nee gewoon een driepoot voor een herkenbare politieauto op een stopplek naast de weg, duidelijk zichtbaar voor aankomend verkeer elke dag op dezelfde tijd op dezelfde plek. De verkeers-carabinieri hoeft het dus blijkbaar niet te hebben van boetes voor snelheidsovertredingen....
Terug naar de realiteit van het Haarlemse, wat staat ons de komende dagen allemaal te wachten: een kennismaking met de nieuwe CdK Johan Remkes, een stevige discussie over de tekorten van de VRK, Aanpak Huiselijk Geweld, de altijd terugkerende discussie rond de stedenband Haarlem-Mutare, kortom we kunnen er weer lekker tegenaan!

woensdag 7 juli 2010

Laatste Loodjes

Vandaag de laatste raadsdag voor de zomervakantie. Net als de afgelopen jaren zit het "venijn in de staart", dus ook vandaag nog een drukke dag met afspraken, presentaties etc. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik nu wel heel erg aan vakantie toe ben.
De raadsagenda leek begin van de week een "eitje" maar zoals te doen gebruikelijk moet de tijd vol, denken veel collega's, dus mondelinge vragen van de SP over de Zuidtangent over het traject in Noord en een interpellatie over het Landal Greenpark dat het recreatieschap Spaarnwoude bij het Fort benoorden Spaarndam wil laten ontwikkelen door ESBI. Beide onderwerpen staan al lange tijd op de politieke agenda en zoals vaker in de politiek moet iedereen even z'n plasje er over doen. Zo is onze fractievoorzitter Joyce Langenacker al heel lang bezig samen met PvdA Statenlid Gohdar Massom met het traject station-Haarlem Noord van de Zuid Tangent en heeft Roos Vermeij in de Tweede Kamer (samen met oud kamerlid Patricia Linhard) en de statenleden Greet Blokker en Ed Wagemaker al uitgebreid vragen gesteld over de ontwikkelingen bij Fort Benoorden Spaarndam. Maar goed, het "wie kan het verst plassen" hoor ook bij de politiek en iedereen maakt zich daar schuldig aan.
De vakantie ga ik vooral gebruiken om tijd te besteden aan mijn 10 jarige dochter en mijn echtgenoot, aan goede vrienden die ik het afgelopen jaar schandalig heb verwaarsloosd, om bij te slapen, eindelijk weer eens wat te lezen in de stapel mooie boeken die ik heb liggen, maar ook om plannen uit te werken voor het komende politieke jaar en mijn archief op orde te krijgen. En natuurlijk zullen er de komende weken nog leuke afspraken en activiteiten zijn (honkbalweek) die naast leuk ook nuttig zijn voor het raadswerk.
Of er nog blogjes komen deze zomervakantie? Geen idee. Zoals ik in mijn eerste blog al schreef moet het vooral spontaan en geen verplicht nummer worden, dus "anything is possible".
Ik wens u voor zondag veel wedstrijdplezier en een mooie zomer toe.

zaterdag 26 juni 2010

Rondje Noord


Prachtig weer vandaag en een overal in de stad wat te doen. Collega Moussa zette zijn zoontje in de bakfiets om een kijkje te gaan nemen bij het zomerfeest in de Slachthuisbuurt, in het kader van de wijkcontracten organiseerden de Amsterdamse Buurten het Buurtfeest Teylerplein en in Meerwijk werd de Midzomermarkt gehouden waaronder ook de opening van de expositie Kinder Kunst Academie. Zelf stapte ik op de fiets naar Haarlem -noord. Om 12 uur opende wethouder Jeugd Jan Nieuwenburg op het Nieuw-Guineaplein in de Indische Buurt Noord het tweede Krajicek Playground in Haarlem. De Indische Buurt Noord is een van de meest versteende wijken van Haarlem en dus nauwelijks plek voor kinderen en jongeren om heerlijk buiten te spelen. In de vorige periode hebben we als PvdA al meerdere malen de wijk bezocht, wat onder andere resulteerde in het initiatief Groen Spelen. Na een korte speech liet Jan Nieuwenburg zijn sportieve kant zien, een kort partijtje voetbal en een poging tot waveboarden.
Nog verder de Noord in naar het Marsmanplein voor de braderie/ wijkfeest. De kraampjes werden druk bezocht en er was veel vermaak bij het volksdansen. Ik ben nog even binnengelopen bij de verschillende makelaars die vandaag begonnen zijn met de verkoop van hun appartementen. Iets meer dan 2 ton moeten de appartementen van ca 90m2 kosten en er wordt gebouwd bij inschrijving van 50%. Wat het leuk maakte is dat de makelaars ook een presentatie lieten zien van hoe het winkelcentrum er uit gaat zien. De slogan van het winkelcentrum "Alles bij de hand" kreegop die manier veel meer betekenis. Sociaal coördinator Marcel Smeenk daagde me nog even uit om de locaties op foto's uit de wijk te herkennen en dat ging me redelijk goed af. Met het nieuwe activiteitenprogramma op zak fietste ik richting Cronjéstraat voor wat boodschappen en zag tot mijn plezier om de terrassen van de horeca mooie plantenbakken staan ipv lelijke schuttingen. Iets concreets voor elkaar krijgen is toch wel de grote kers op de taart van het raadslidmaatschap.
Snel naar huis om met man en kind in de tuin te genieten van het mooie weer met een goed glas wijn en bbq. Morgen boekenmarkt in het centrum: wat is Haarlem toch een heerlijke stad, zeker in de zomer!

vrijdag 25 juni 2010

Reguleer aanvoer en teelt cannabis voor coffeeshops


Tijdens de behandeling van de Kadernota nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van PvdA, D66, GroenLinks, SP en Actiepartij aan die het college van b&w verzoekt om bij het nieuwe kabinet aan te dringen op regulering van de teelt van cannabis voor coffeeshops en zodra dat wordt toegestaan in Haarlem hier een experiment mee te starten. Ook vraagt de motie het huidige handhavings- en sanctiebeleid voor coffeeshops tegen het licht te houden.Op dit moment is het nog een groot vraagteken wat voor kabinet we straks krijgen. Die uitkomst is op vele terreinen van belang: hoe wordt er bezuinigd, wat zijn de gevolgen voor de minima, maar ook hoe gaan we om met het Coffeeshopbeleid. Al eerder las u een verslag van het bezoek van het opnieuw gekozen Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester en de discussie over coffeeshops. In commissieverband werd vorige week al uitgebreid met de burgemeester hierover gediscussieerd. Veel discussie ontstond daarbij over het sanctiebeleid (bevoegdheid van de burgemeester), dat in vergelijking met omringende gemeenten en onder eerder burgemeesters onnodig veel strenger is. Uit de discussie is in ieder geval de toezegging voortgekomen dat de burgemeester het jaarlijks overleg met de coffeeshophouders, zoals dat door zijn voorgangers altijd werd gedaan, weer gaat hervatten.De gemeenteraad heeft zich al meerdere malen uitgesproken over het reguleren van de achterdeur en in het vorig coalitieakkoord stond daar ook een duidelijke afspraak over, waar helaas weinig mee gebeurd is. Nu is er verandering van wetgeving van het Rijk nodig om echt wat te kunnen, en over de discussie over strijdigheid met Europese Regelgeving heeft VVD prominent Frits Bolkestein met anderen ook al hele zinnige dingen gezet, toch zie je in een aantal gemeenten (Utrecht en Eindhoven) al initiatieven ontstaan om te gaan experimenteren met gereguleerde teelt. Uit de ambtelijke ombuigingsvoorstellen van het Rijk en ook in het artikel van Bolkestein c.s. blijkt bovendien dat er behoorlijk wat geld te verdienen valt door legalisering. Raadslid Helga Koper: “Voor de PvdA is en blijft het standpunt dat ter voorkoming van overlast en criminaliteit rond coffeeshops (en ter bevordering van de volksgezondheid) regulering van teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops nodig is.”Bij de Kadernota diende de PvdA, samen met coalitiegenoten D’66 en GroenLinks en de oppositiepartijen SP en Axtiepartij een motie in om het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken om:- Een actieve houding richting Rijksoverheid aan te nemen om tot regulering van de teelt en aanvoer van softdrugs te komen;- Zodra de Rijksoverheid dit toestaat Haarlem te laten experimenteren met het legaal bevoorraden van coffeeshops in samenspraak met ondernemers, bewoners en mogelijk andere direct betrokkenen;- Voor de zomer van 2011 het coffeeshopbeleid en bijbehorend handhavings- en sanctiebeleid te evalueren;De motie is aangenomen en nu maar hopen op een progressief kabinet!

donderdag 24 juni 2010

Zai, zai, zai, zai


De behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad zou het hoogtepunt van het jaar moeten zijn, maar is dat dit jaar het geval? En mag je dat verwachten zo kort na het sluiten van een coalitieakkoord met een ombuigingsopgave van miljoenen? Uit de berichtgeving in het Haarlems Dagblad kun je al opmaken dat er moeilijk " chocola" van te maken is. Ondanks alle goede bedoelingen is het een lange saaie zit, waarbij het twitteren nog het grootste vermaak blijkt te zijn en waarbij een collega raadslid zich afvraagt of ze wel voldoende zitvlees heeft. Naar de ' handen uit de mouwen' aanpak van het vorige college is dit college nog even op zoek. De burgemeester blijkt nog steeds wat moeite te hebben met het dualisme, gezien zijn opvatting dat de raad toch vooral geen moties aan moet nemen die het College belemmeren. Doet een beetje denken aan de voormalig voorman van de ARP Hendrik Colijn:" Gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u" . En 2 oud-wethouders die het beter denken te weten en af en toe vergeten dat ze nu toch echt aan de andere kant van de tafel zitten dragen ook niet bij aan de stemming. Als PvdA zullen we in ieder geval vanavond proberen wat mee kleur in het debat te brengen...

maandag 21 juni 2010

"Anything could happen. Isn't that a great feeling?"Deze week behandelt de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling de Kadernota. U verwacht wellicht meteen hier een politiek stuk, maar zoals al in mijn eerste blog aangegeven, vormen ook andere passies de inspiratie voor een stukkie. De titel van deze blog komt uit de mond van zanger Neil Finn van Crowded House tijdens het concert in de Heineken Music Hall afgelopen zondag.

Een heerlijk ontspannen concert met ouwe klassiekers maar ook fris nieuw werk van de cd Intriguer die nog moet verschijnen. Het kippenvel staat op mijn armen als "Nails in my feet" langs komt. Speciale traktatie is dat Finn nog even solo achter de piano schuift om de Split Enz hit "Message to my girl" loepzuiver ten gehore te brengen. Intriguer is een stuk donkerder van aard, maar het door onze hoofdstad geïnspireerde "Amsterdam" geeft een bijzonder melancholisch gevoel:
They're the darkest days of a free man
Lying in the streets of Amsterdam
Nearly fell underneath the tram
But I picked myself up
Every temptation and device
All the diamonds and the spice
I would give anything for the sight
Of an honest man (Hey)

Een motie Coffeeshopbeleid, een ouderwets rechts VVD verhaal met een breekbare fractievoorzitter van Velzen, een SP die bij monde van fractievoorzitter van de Molen wat schizofreen kritiek uit op het beleid van tot voor kort wethouder van de Molen, ca. 50 moties en nog 2 avonden tegoed. "There's another song coming. That's a good thing, at a concert".
Er zullen nog vele raadsvergaderingen, moties en blogjes komen....is dat een goed ding?
Wordt vervolgd...

maandag 7 juni 2010

Mens sana in corpore sano


Sinds maart van dit jaar heb ik onder andere de portefeuille sport van mijn oud-collega Annemiek Kropman overgenomen. Nu heb ik van nature al wel interesse in sport en heb ik mij beroepsmatig ook wel met sportbeleid bezig gehouden, er over praten is één ding, maar actief meedoen is een tweede. Tijdens mijn jeugd was ik een fanatiek volleyballer en heb ik ook nog een tijdje gebasketballd, maar teamsport bedrijven naast gezin, baan en politiek is erg ingewikkeld. Dus zocht ik mijn heil in de sportschool. Eerst bij Nauwelaerts, waar trainer André enorm enthousiasme in je bovenhaalde tijdens de aerobiclessen en na enige omzwervingen kwam ik terecht bij Club Sportive in het oude postkantoor. Naast wat fitness en spinnen ontdekte ik Zumba, waarbij ik tot de conclusie kwam dat er spieren zitten op plekken die ik nog niet eerder had ontdekt. Door alle drukte rond verkiezingen en de subtiele opmerking van mijn partner hoe het met mijn "donateurschap" bij de sportschool zat heb ik mijn abonnement even stopgezet. Erg onverstandig, want naast het gebrek aan conditie en de extra pondjes hier en daar is zo'n uurtje sporten de beste remedie om je hoofd even leeg te krijgen en de spanning uit je lijf te lopen. Afgelopen zondag was de Letterenloop, waar we met een flink team als PvdA aan meededen (zie http://www.haarlem.pvda.nl/) stond ik als coach/motivator/verzorger aan de kant om de rest aan te moedigen. Een erg onbevredigend gevoel, dus gauw aan de slag en wie weet red ik de Zilveren Kruis Achmea loop (waar gelukkig keuze is tussen 5km, 10 km of de halve marathon)!

woensdag 2 juni 2010

Down to Earth


Vorige week vrijdag kwam Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester een middag en avond naar Haarlem. Haar portefeuille bevat onder andere de onderwerpen coffeeshops, verslavingszorg, tbs en gevangeniswezen. Op het programma stond een fietstocht langs enkele coffeeshops, een gesprek over verslavingszorg in het Pakhuis (Gravinnesteeg) met hulpverlening, politie,iemand uit de doelgroep etc, een rondwandeling met straatpastor Joris en afsluitend een debat over coffeeshops. Het kan niemand ontgaan zijn dat we als PvdA al jaren roepen om reguleren van de aanvoer en teelt van wiet om van de, ik noem het hier maar even schizofrene situatie af te komen dat we de zogeheten voordeur (verkoop van softdrugs) gedogen, maar niet willen weten hoe het er binnen komt en daardoor het criminele circuit toelaten.Door de teelt van canabis te legaliseren voorkom je overlast en criminaliteit en verbeter je het toezicht op de volksgezondheid. Op de website van de PvdA Haarlem en de landelijke website van de PvdA valt nog veel meer hierover te lezen.


Waar ik nu even stil bij wil staan is de wandeling die we maakten met straatpastor Joris van Stem in de Stad. Hij liet ons de plekken in de stad zien waar dak- en thuislozen, veelal met verslavingsproblemen zich ophouden in de stad. Nu kennen we de meeste van die plekken wel, maar vaak fietsen we daar snel langs. En discussies in de commissie en raad over verslavingszorg gaan toch vaak over voorwaarden, locaties, overlast enzo en vaak op een wat abstracte manier.
Hoe anders komt het binnen als je met Joris in het Kenaupark staat en hij vertelt over K, een jongen die na 3 maanden vast gezeten te hebben weer op straat komt en gelijk een shot zet en met een overdosis in het ziekenhuis terecht komt. K is onverzekerd en wordt daarom de volgende dag gewoon weer op straat gezet, nog nauwelijks hersteld van zijn overdosis. Omdat K inziet dat het niet goed gaat met hem, trekt hij aan de bel bij de hulpverlenende instanties en geeft aan dat hij af wil kicken. De hulpverlenende instantie geeft aan dat ze waarschijnlijk wel een dag of vier later een moment voor hem hebben... De dag daarna wordt K gevonden en is de overdosis fataal.


Zo'n verhaal zet je direct even met je voeten op de grond. Als PvdA-fractie scheppen wij minimaal 1x per jaar op bij de eetvoorziening van Stem in de Stad en komt de "doelgroep" zoals we dat dan in beleidsnota taal noemen bij je langs voor wat waarschijnlijk de enige fatsoenlijke maaltijd is die ze in een paar dagen zullen eten, maar verder weet je nauwelijks iets over het verhaal wat achter deze mensen zit. Het verhaal van K brengt in een klap allerlei gevoelens bij je los. Verbijstering, ongeloof, verdriet en kwaadheid, maar ook daarbij een soort strijdlust om hier iets aan te willen doen.


Aan vrienden en kennissen moet ik regelmatig uitleggen waarom ik toch in godsnaam zo veel tijd steek in de politiek. Zo'n verhaal over Kevin en om in ieder geval een poging te wagen om de wereld een klein beetje beter te maken voor met name mensen voor wie het leven nog extra gecompliceerd is, is de drijfveer. Natuurlijk moet je als politicus de nodige zelfrelativering hebben en is het vaak de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat, maar zoals Eveline Tonkes (hoogleraar burgerschap) laatst in de Philharmonie op basis van onderzoek al stelde: mensen worden vooral gelukkig als ze iets voor een ander kunnen doen.

Ik word graag nog een stukje gelukkiger, u ook?

maandag 10 mei 2010

goed fout met sax


Zojuist is bekend gemaakt dat oud vice-premier Hans Dijkstal (VVD) op 67-jarige leeftijd is overleden. Bijzonder treurig nieuws.Toen ik 1998 als verse medewerker van de PvdA-fractie binnenkwam in de Tweede Kamer was het reces en het gebouw zo goed als uitgestorven. Ik dwaalde door het gebouwen om wegwijs te raken. Vooral de oude bibliotheek in het gebouw dat vroeger het ministerie van jusitie was en waar thans het CDA zetelt maakt een enorme indruk. Op weg naar het Koloniën gebouw (PvdA vleugel) liep ik Hans Dijkstal tegen het lijf. Hij begroette me allervriendelijkst en vroeg me wat ik tijdens het reces in de Kamer deed. Ik vertelde hem over mijn zojuist gedane ontdekking en hij vertelde me iets over de geschiedenis van de bibliotheek. Sinds die tijd (ook al was hij een drukke minister) zei hij altijd vriendelijk gedag als je hem in de wandelgangen of in het gebouw tegenkwam.


Maar los van deze persoonlijke ontmoeting, Dijkstal was een uiterst prettige verschijning binnen het Haagse wereldje, kende de klappen van de zweep maar ging in debat altijd op een prettige en vaak ook humorvolle wijze met zijn tegenstanders om. En o ja, hij speelde saxofoon, dat scoort natuurlijk ook punten.


Binnen een oud vriendenclubje met politieke interesse werd altijd gezegd dat er binnen de politiek mensen zijn die weliswaar bij de verkeerde club horen (fout) maar wel uit het juiste hout gesneden waren(goed fout) en je hebt mensen die bij de verkeerde club zaten en ook nog eens niet deugden(fout fout). Hans Dijkstal hoorde uiteraard bij de club Goed Fout!

Papier is geduldig

Vanmorgen werd de nieuwe laptop gebracht. U weet wel zo'n leuk kleintje waar je ook op kan schrijven. De bedoeling is dat de gemeenteraad van Haarlem minder papier gaat gebruiken of misschien ooit wel eens papierloos wordt. Gaat dat lukken? Ik weet het niet. Er zijn fervente laptoppertjes bij ons in de raad, maar ook mensen die niet zonder de stapels papier kunnen. Als oud boekverkoper ben ik wel erg papiergericht, althans wat betreft het lezen van een mooie roman; die moet je voelen en ruiken. Af en toe zie je ze nog wel eens in de boekhandel: mensen die boek oppakken, er even aan voelen en dan als ze zich onbespied voelen even snel hun neus tussen de pagina's stoppen. Dus ik zie me zelf niet zo snel de laatste John Irving als e-book van een I-pad of Kendall lezen. Aan de andere kant zou het een enorme vooruitgang zijn.(en een verademing voor mijn gezin) om in vakanties niet de stapels papier te hoeven uitzoeken en te archiveren vanuit het principe "je weet maar nooit of je het nog nodig hebt". Ik ben echter wel een krabbelaar, die graag aantekening maakt op mijn stukken. Nu zit er zo'n mooi pennetje bij de laptop waarmee je de laptop ook als blocknote kan gebruiken. Of dat gaat lukken, hoort u nog van mij. Voor ik lekker aan de slag ermee kan, moet ik mij eerst nog door de stapels papier werken die op mijn bureau liggen.
Misschien wordt het weer tijd om al die dierbaren, die onder het achterstallig onderhoud vallen vanwege de afgelopen drukke periode met verkiezingen, onderhandelingen en nu weer campagne voor de Tweede Kamer, eens te verrassen met een ouderwetse brief. Verleer ik in ieder geval het leesbaar schrijven niet...

zaterdag 1 mei 2010

Punaises prikken

Al weken is de journalist van het Haarlems Dagblad druk bezig met het plaatsen van punaises op de kaart van Haarlem om aan te geven waar alle gemeenteraadsleden van Haarlem wonen, om dan te concluderen dat ze op een kluitje wonen. In hoeverre die bewering stand houdt, laat ik graag aan de lezers van HD over als ze de kaart bekijken. Maar is het van belang? Oud-wethouder en thans fractievoorzitter van de Haarlemse VVD gaf het als wijze les mee aan de nieuwe raadsleden bij hun introductie: " U bent raadslid van alle Haarlemmers".

Zo hanteren wij als PvdA al jarenlang de gewoonte dat ieder raadslid contactpersoon/aanspreekpunt is voor een aantal wijken in de stad. Dat schept duidelijkheid en ook al woon je niet in een bepaalde wijk je kunt er op allerlei manieren voor zorgen dat je weet wat er speelt en dat mensen uit de wijk je weten te vinden als het nodig is. Ik woon zelf bv niet in de Sportheldenbuurt, maar vraagt u maar eens na bij de bewoners hoe het met mijn binding met de wijk zit.

Afgelopen donderdag moesten wij helaas afscheid nemen van Maarten Divendal als PvdA wethouder. Maarten heeft ongelooflijk veel voor onze partij en onze stad gedaan. Miljoenen sleepte hij binnen voor Haarlem. Wekelijks kwam je hem tegen in de huis-aan-huis bladen en dat is natuurlijk ook niet vreemd voor een wethouder die altijd in de stad te vinden was. Afgelopen donderdag fietsten wij 's ochtends met Maarten, zijn vrouw en zijn rechter en linkerhand (Magda en Jesseke) langs een aantal projecten die onder leiding van Maarten tot stand zijn gekomen. Om ze echt allemaal langs te gaan, zou je dagen nodig hebben. Maarten Bedankt! [ Route 66 naar Den Haag: U kunt op Maarten stemmen op 9 juni: nummer 66 van de PvdA Tweede Kamer lijst]

En..Haarlems Dagblad: Misschien aardig om bij Maarten nog een keer de kaart te bekijken met punaises bij alle projecten die hij voor elkaar heeft gekregen (Maarten's Powerpoints), dat zijn er heel veel, die liggen over de hele stad verspreid en zeker niet op een kluitje.

zaterdag 17 april 2010

Practice what you preach

Een van de hoogtepunten op de zaterdag is toch altijd de column van Youp van 't Hek achterop het NRC Handelsblad. Als jong meisje ging ik jaren geleden met mijn grote broer mee naar de Uitmarkt in Amsterdam en zag daar een voorstelling van cabaret Nar, het cabaret gezelschap waarmee Youp optrad. Youp en ik hebben dus een lange geschiedenis =).
Een gezonde opwinding als er in een week weer van alles gebeurt is in den lande en je je vol verwachting afvraagt wat Youp er deze zaterdag weer van heeft gemaakt.
Met een grote glimlach op mijn gezicht las ik vandaag zijn column en met name het volgende stukje deed mij veel plezier (als lokaal PvdA woordvoerder van de sex, drugs en rock 'n roll portefeuille..)
"...even over de Wallen zwalken en me daar door een pooier laten uitleggen dat er weer hoop is voor deze buurt omdat onze bekendste hoerenloper zich als burgemeesterskandidaat gemeld heeft. Dat betekent begrip voor de branche. Eindelijk een bestuurder die vanuit de klant kijkt."

Oog op morgen

De zekerheden van het leven, er zijn er maar een paar , maar één die daar zo langzamerhand bij komt is dat je al van tevoren weet wat de toon zal zijn in het Haarlems Dagblad over een coalitieakkoord. Scheelt weer een hoop zorgen van tevoren=). Ik ga er maar van uit dat vele Haarlemmers het akkoord zelf goed zullen lezen en hen zal opvallen dat ondanks de enorme bezuinigingen die op ons af komen vanuit het Rijk en waar helaas iedereen een steentje aan zal moeten bijdragen, deze coalitie ook alles op alles zal zetten om het sociale beleid op peil te houden, te investeren in werkgelegenheid en onderwijs en de toekomst van Haarlem, en in samenwerking met Haarlemmers inzet op een veilige, leefbare, en energieke stad met een efficiente klantvriendelijke gemeentelijke organisatie.

Goed nieuws is geen nieuws roepen mensen wel eens, maar kan me nog niet zo lang geleden de de wekelijkse goednieuws pagina van het Haarlems Dagblad herinneren. Uiteraard moet het Haarlems Dagblad berichten wat er allemaal op de Haarlemmers afkomt, dat is hun taak en zo hoort het ook. (alhoewel ik me laatst toch wel afvroeg wie er nu zit te wachten op nieuws over het gebit van de als commissaris van de Koningin in NH voorgedragen Johan Remkes op de voorpagina..).

Misschien moet er maar een blogserie "the good, the bad and the ugly" komen, een co-productie waarin naast elkaar de onvermijdelijke vervelende maatregelen door de rijksbezuinigingen(ugly), de keuzes en compromissen die nodig zijn om een solide financiële huishouding te houden (bad) en de investeringen in de stad en de toekomst (good).
Op twitter zag ik al naar aanleiding van de titel van het coalitieakkoord een tweet met de verwijzing naar Reinhard Mey's Gute Nacht Freunde. Laat ik afsluiten met 2 regels uit dat liedje.

Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch ver-plaudert hab
und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab

vrijdag 16 april 2010

Slim


Kreeg van oud collega Arjen Overbeek bijgaande foto doorgemaild. Jammer dat de C1000 deze campagne niet voor 3 maart is gestart, had ik mijn persoonlijke campagne gehad...

woensdag 14 april 2010

Aanhaken of Afdrijven

Als je gemiddeld zo'n 20 uur per week tegenover de "webpoliticus" van het jaar zit moet je er uiteindelijk aan geloven als "ouwe taart". In de afgelopen jaren netjes meegedaan aan Hyves, Facebook, Linkedin en o ja, een half jaar geleden mijn website maar weer eens nieuw leven ingeblazen en onder de naam "auntmuddy" met twitter gestart. Zaak is wel om zoiets bij te houden en ja, daar gaat het wel eens mis. Ik vraag me ook altijd af waar al die mensen de tijd vandaan halen om dit alles bij te houden. (Want gezin, werk, raad en sociale contacten staan om beurten te dringen om aandacht. Bovendien vraag ik me altijd af of het interessant is voor mensen om te lezen wat ik zo dagelijks doe. Dan kun je kiezen: aanhaken of verder afdrijven van de jongere generaties. Ik kies voor het eerste: aanhaken, maar dan wel op mijn manier. Allereerst heb ik (lekker snel..) gemerkt dat je al die leuke dingen kan combineren en zoals u begrijpt is multitasking mij niet geheel vreemd. Verwacht u echter niet elke dag braaf van mij een stukkie. De titel van deze blog heet niet voor niets "Snikken en Grimlachjes". Soms zal ik hier wat schrijven over de inhoud van mijn raadslidmaatschap, soms over het politieke handwerk maar ook rare dingen die met de humor, romantiek,melancholie en ironie van het leven hebben te maken, iets waar Piet Paaltjens (François Haverschmidt) een meester in was.
Laat ik met het slot van één van zijn beroemdste gedichten beginnen:
(uit: Aan Rika)
Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan, onder hels geratel en gestamp,
Met u verplet te worden door één trein?