dinsdag 20 augustus 2013

Uit de oude doos.....

Nu zo langzamerhand de voorbereidingen richting nieuwe gemeenteraadsverkiezingen weer starten en de campagne langzaam maar zeker weer in beeld komt, kijk je toch vaak even terug. Hoe snel gaat de tijd en hoe veel ben je nu verder gekomen of niet. Al jaren draai ik mee met verkiezingscampagnes voor de PvdA en de afgelopen 8 jaar dus als kandidaat raadslid. Ik kwam onlangs nog een filmpje tegen dat gemaakt is door Henk Tijbosch voor het Politieke Haarlems Kwartier tijdens de campagne in 2010. Toch wel enigszins met schaamrood op de kaken bekeken.... Ik geloof zelf dat ik in de afgelopen 3,5 jaar toch flink ben veranderd, althans gegroeid in mijn rol als raadslid. Oordeelt u zelf maar...

http://www.tubechop.com/watch/1418904


Miniatuur

vrijdag 12 april 2013

Ethiek in de Politiek


Terwijl het Rijk nog volop bezig is met de plannen rond de zorg en met name het beteugelen van de zorgkosten, las ik in de krant dat de Adviescommissie Pakket weer voor één van haar 10 vergaderingen per jaar bij elkaar was gekomen. In deze commissie wikken en wegen zes externe deskundigen in een openbare zitting over de adviezen van het College voor Zorgverzekeringen of de gevolgen van deze voorstellen maatschappelijk aanvaardbaar zijn voordat ze naar de minister van VWS gaan.

Kort gezegd wordt er gesproken over welk prijskaartje je aan gezondheid mag hangen, met andere woorden: wat mag een mensenleven waard zijn? Soms gaat het om behandelingen van levensbedreigende ziekten soms om preventieve middelen zoals bijvoorbeeld zonnebrandmiddelen. Bij discussies over zorg wordt heel snel het pad ingeslagen of marktwerking nu wel of niet bijdraagt aan minder kosten en betere kwaliteit van de zorg. In een eerdere column heb ik daar al iets over geroepen.

Echter de discussies zoals die plaats vinden in de bovengenoemde commissie bevinden zich veel meer op het ethische vlak. Ethiek houdt zich bezig met wat goed en kwaad is. Dagelijks nemen we allerlei beslissingen, wat een goede keuze is, is soms heel eenvoudig maar vaak ook heel moeilijk. Het oordelen over welke behandeling nu wel of niet vergoed mag worden uit de zorgverzekering, wat is kwaliteit van leven en allerlei andere dilemma’s liggen dus op het bordje van 6 deskundigen (waarbij je de vraag mag stellen hoe onafhankelijk het advies van deze commissie is als drie van de leden van deze commissie bij wet bepaald ook bestuurslid van het College voor Zorgverzekeringen zijn). De nauwe verbintenis tussen politiek en ethiek werden al door Plato en Aristoteles beschreven, maar liggen ze nu in elkaars verlengde, heeft de politiek haar eigen ethiek en hoe bepaalt een ideologie van een partij de opstelling in ethische kwesties? 

Als PvdA politicus heb je een bepaald beeld van een rechtvaardige samenleving, vaar je op sociaal democratische beginselen, zoals solidariteit, recht op een fatsoenlijk bestaan en vrijheid als kompas maar moet je je soms ook afvragen of het doel altijd de middelen heiligt. In het geval van de zorg en wat wel of niet vergoed moet worden schiet het kompas of de sociaal democratische meetlat toch een beetje tekort en blijft het zoeken naar de juiste beslissing. Op zoek dus naar je innerlijke kompas met daarbij ter relativering de woorden van de oude wijze Socrates: “ Ik weet slecht één ding: dat ik niets weet” 

zaterdag 22 december 2012

Opvang voor dak- en thuislozen, een feuilleton..



Nadat het College van B&W op 24 mei dit jaar tijdens een roerige commissievergadering het voorstel voor een unilocatie aan het Klein Heiligland introk (zie voor onze opvatting daarover een eerder bericht op de website http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1304 ) lag er vorige week een nieuw plan van aanpak over hoe nu verder met de opvang van dak- en thuislozen in Haarlem.
Na 24 mei heeft er een evaluatie van het proces tot en met 24 mei 2012 plaatsgevonden,  zowel tussen de wethouder en de commissie als met omwonenden en betrokkenen bij de huidige locaties en de leden van de klankbordgroepen, wijkraadsleden en bewoners van de  begin dit jaar voorgestelde locaties.  Daarna is het plan van aanpak opgesteld, waarbij een aantal processtappen zijn benoemd: probleemanalyse, analyse doelgroep, stand van zaken (wetenschappelijke) theorievorming opvang dak- en thuislozen, schetsen mogelijke scenario’s. Ook wordt er in het plan van aanpak stil gestaan bij de rolverdeling tussen college en raad, de participatie en communicatie met bewoners en betrokkenen , modellen voor inkoop en beschikbaar budget.  Dit leidt tot de volgende planning:
Uitwerking plan van aanpak
December 2012 en januari 2013
Raadsnota kaderstelling in college
Februari 2013
Vaststelling kaders door raad
Februari 2013
B&W nota uitgewerkt scenario in college
Mei 2013
Bespreking in commissie
Mei 2013
Uitvoering scenario
Vanaf Juni 2013

Als PvdA-fractie hebben we er op aangedrongen om uiteraard zorgvuldig te werk te gaan maar wel de vaart er in te houden, ook al is de planning zeer ambitieus. Naar de omwonenden van de huidige locaties zijn jaren geleden beloften gedaan en iedere keer niet ingelost. We willen geen lange wetenschappelijke studies , maar vooral inzicht in effectieve interventies.  De rolverdeling tussen College en raad moet glashelder zijn en de raad moet ook vasthouden aan de kaders die zij hebben gesteld. Als PvdA zijn we niet echt voorstander van vergaande aanbesteding bij de zorg voor zeer kwetsbare groepen. Zo hebben wij al eerder onze vraagtekens gezet bij de inzet van sterk religieus getinte organisaties hierbij, bijvoorbeeld bij de discussie rond het uitstapprogramma voor prostituees. Gezien de enorme bezuinigingen die er nog aan zitten te komen en het schrappen van middelen voor het zogeheten flankerend beleid(begeleiding en toeleiding naar werk) baart ons zorgen.  Februari 2013 het volgende hoofdstuk in dit feuilleton..


zaterdag 1 december 2012

Met SROI aan het werk

PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is hard bezig met het vormgeven van de nieuwe participatiewet en een quotumregeling voorn arbeidsgehandicapten. Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) wil ondertussen vast aan de slag met het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom start hij met goedkeuring van de raad met beleid rond Social Return on Investment (SROI).  Dit is een verbetering en uitbreiding van het beleid dat al bestond in de gemeente bekend als de 5% regeling, die op initiatief van de PvdA-fractie in 2006 is ingevoerd. Deze regeling bleek in de uitvoering toch minder succesvol dan wat we hoopten. De verwachtingen van dit SROI beleid zijn groot en daarom zijn we ook enthousiast hierover . Bij de behandeling van de nieuwe subsidie systematiek is er door de raad al een PvdA motie aangenomen waarin geregeld is dat SROI niet alleen bij inkoop en aanbestedingstrajecten wordt ingezet maar ook bij het subsidiebeleid. 

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten en subsidieafspraken, zodat leveranciers en gesubsidieerde instellingen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Haarlemse beleid t.a.v. het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De invulling hiervan is door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen.

Het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is en blijft een belangrijk thema voor de Partij van de Arbeid, zeker in deze tijd. Als Haarlemse PvdA-fractie hebben we uiteraard grote verwachtingen van onze kersverse PvdA bewindspersonen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma), maar door nu alvast in te zetten op SROI kunnen in afwachting op het rijksbeleid alvast mensen richting werk worden geholpen. Over een jaar wordt het SROI beleid geëvalueerd en dat is dan ook een mooi moment om te kijken hoe SROI en dan vermoedelijk uitgewerkte participatiewet en de quotumregeling zich tot elkaar verhouden.

Naast het uitdelen van complimenten aan de wethouder hebben we hem gevraagd om e.e.a. juridisch goed te toetsen en bij de evaluatie ook te kijken of er conform de ideeën van het rijk en zoals in andere steden er mogelijkheden zijn om bij het subsidiebeleid de ondergrens voor de inzet van SROI terug te brengen naar 250.000€. De wethouder heeft aangegeven dit allemaal bij de evaluatie mee te nemen en daarbij ook te kijken of het eventueel toch nodig is om de subsidieverordening om het punt van SROI nader aan te scherpen. Bij de behandeling van de subsidieverordening heeft de PvdA-fractie hierop een voorbehoud gemaakt.
We wensen de wethouder en de organisatie veel succes met de uitwerking van het beleid en rekenen op een substantieel aantal mensen dat hierdoor aan het werk zal komen, maar wij zullen er ook op toezien dat de gemeente zelf als organisatie ook voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgens het SROI beleid aan het werkt helpt: “Practice what you preach….”

vrijdag 20 juli 2012

Poëzie in de politiek


Twee grote woordenkunstenaars verlieten vorige week het aardse leven: dichter des vaderlands Gerrit Komrij en vorige week  woensdag de briljante Rutger Kopland.  Naast de passie voor politiek is de passie voor literatuur en poëzie een onlosmakelijk onderdeel van mijn leven. Dankzij een geweldige lerares Nederlands op de middelbare school (dank je wel, Mieke T!)is de interesse voor poëzie aangewakkerd en in een eerdere baan als boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel heb ik deze hobby kunnen ‘onderhouden’.
Hoewel het geen ‘kunstje’ moet worden probeer ik zo nu en dan een beetje poëzie de politiek in te brengen en gelukkig zijn er meerdere collega’s in de raad die deze zelfde voorliefde delen en in praktijk brengen. Met het van start gaan van het reces schieten een paar regels van het gedicht ‘Weggaan’ van Kopland in mijn hoofd:

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Het terugkijken op het afgelopen politieke half jaar en het bezinnen op het komende najaar doe je meestal tijdens en na de vakantie als er weer wat rust en ruimte in je hoofd komt. Maar toch alvast een eerste reflectie. Wethouder Heiliegers die is weggegaan, maar waarvan we niet echt afscheid hebben genomen. Zijn beoogd opvolger Cornelis Mooij, die al twee keer eerder afscheid als wethouder van Haarlem nam en nu dus weer terugkomt.  Minister-president Rutte, wiens kabinet is gevallen, nu nog demissionair doordraait, maar misschien straks na de verkiezingen op 12 september weer terugkomt of het stokje moet overdragen aan de linkerkant van het politieke spectrum. De Eurocrisis, die ondanks een licht herstel van de Nederlandse economie vanaf volgend jaar met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode 2013-2017, toch nog niet weggaat.

En dan hebben we nog de nodige dossiers binnen de Haarlemse politiek, die voor nu op een of andere manier zijn geparkeerd, maar toch een ‘soort van blijven’.  Om er een paar te noemen: de opvang van dak- en thuislozen en verslaafden, de schuldenproblematiek, de bezuinigingsopgave, de takendiscussie, de vrije sluitingstijden in de Horeca (Pilot Patronaat).
Maar ook zijn er zorgen die blijven: voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de minima die te maken krijgen met een stapeling van bezuinigingen, nieuwe armoede onder werkenden en zzp-ers en zo kan ik nog wel even door gaan.

 Om niet neerslachtig de vakantie in te gaan zijn er gelukkig ook positieve dingen die blijven: Burgervader Bernt Schneiders die herbenoemd is, het plezier tijdens de Haarlemse Honkbalweek ondanks de regen en de positieve dingen die gaan komen: De Duinwijckhal.
Ik wens u een fijne vakantie, waarin u net als ik de motor oplaadt en straks met energie en frisse zin weer aan de slag kan gaan en hoopt dat je ‘iemand blijft op wie wordt gewacht

woensdag 4 juli 2012

Eindelijk nieuwe hal voor Duinwijck!


Dat je in de politiek soms een lange adem nodig hebt, is bekend. Maar daarmee is het niet minder mooi als uiteindelijk dingen toch voor elkaar komen. Gisteren bereikte ons het heugelijke nieuws dat de gemeente Haarlem samen met stichting Duinwijck de nieuwe hal kan gaan realiseren. Al jaren strijdt de PvdA samen met het CDA voor de realisatie van een nieuwe badmintonhal, omdat de oude hal in zeer erbarmelijke staat verkeert ( zie ook http://www.haarlem.pvda.nl/nieuwsbericht/1104).

Badminton,  benoemd tot één van de vijf kernsporten in Haarlem,  en de vereniging Duinwijck,  waar heel veel mensen op allerlei niveaus (waaronder internationaal topniveau) met veel plezier hun sport uitoefenen verdienen beter.  De afgelopen tijd is er hard geknokt voor meer draagvlak in de raad en heeft ook wethouder Jack van der Hoek zich gecommitteerd aan het realiseren van deze hal. Door middel van een motie van Haarlem Plus, waarbij de teruggave BTW als gevolg van het Sportbesluit in gezet wordt voor de Duinwijckhal (formeel ‘multifunctionele sporthal waar badmintonvereniging Duinwijck de hoofdgebruiker wordt’) en eigen investeringen van de stichting Duinwijck lijkt de financiering nu rond en kan er als het goed is in de loop van volgend jaar gebouwd gaan worden.  Ook het naastgelegen VMBO Het Sterrencollege kan hier straks dankbaar gebruik van gaan maken.

De PvdA is bijzonder blij met dit goede nieuws. Raadslid Helga Koper:” Tijdens het Kennemer Sportgala 2011 werd Duinwijck uitgeroepen tot sportclub van het jaar. De wens voor snel een nieuwe hal, die ik daarbij uitte lijkt nu in vervulling te gaan.  Match point!”

zaterdag 23 juni 2012

PvdA-fractie biedt voorzitter Haarlem Roze Stad roze meetlat aan



Tijdens de “Roze commissie” afgelopen donderdag in de raadszaal van Haarlem bood raadslid Helga Koper aan Erwino Ouwerkerk, voorzitter van Haarlem Roze Stad, een roze meetlat aan (met dank aan de handige handjes van fractiegenoot Roel Schaart).  De PvdA vindt het belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht en blijvend gemonitord wordt hoe het staat met de positie van en de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad.  In het coalitieakkoord is vastgelegd dat we ons inzetten voor emancipatie, integratie en diversiteit in de meest brede zin van het woord. Om te beginnen zouden we al het Haarlemse beleid langs een homo-emancipatie- en diversiteitsmeetlat kunnen leggen en gebruik maken van de handreikingen en ervaringen die er al in het land zijn.

De roze commissie, een initiatief van collega’s Merijn Snoek, Wouter Rutten en ondergetekende, startte met een filmfragment over de scholingsprojecten van het COC-Kennemerland met toelichting van het bestuur. In de vorige periode heeft de PvdA-fractie zich hard gemaakt voor financiering van deze voorlichting op scholen.  Bureau Discriminatiezaken gaf een korte toelichting op hun rapport “Trend of incident?”, waarna voorzitter Haarlem Roze Stad Erwino Ouwerkerk het belang van specifieke aandacht voor homo-emancipatie en het monitoren aangaf. Onderzoekster en oud PvdA raadslid Rineke Mesman gaf alvast wat eerste inzichten in de resultaten tot nu toe van de onderzoeken ''roze 55+ ''en het onderzoek naar de positie van allochtone en autochtone homo- en biseksuele jongeren.

Hoewel we in de gemeenteraad op diverse terreinen de degens kruisen, bleek tijdens de discussie van de commissie dat de partijen gelukkig niet zo veel verschillen over homo-emancipatie. De PvdA is van oudsher een emancipatiepartij, dus zeker ook gericht op ontplooiing van homoseksuelen. Hoewel Nederland in vergelijking met andere landen vergevorderd is, komen onbegrip, vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld tegen homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders nog veel te vaak voor. Het blijft daarom hard nodig om te werken aan het vergroten van maatschappelijke acceptatie, aan veiligheid en juridische gelijkheid.

Naast het in kaart brengen en monitoren pleitten we als PvdA-fractie voor een vernieuwd breed gemeentelijk diversiteitsbeleid, specifieke aandacht tijdens omnibus onderzoeken voor homo-emancipatie door het betrekken van de diverse organisaties, bij het jaarlijkse bezoek aan de Politie Kennemerland agenderen van geweld en discriminatie jegens homoseksuelen en transgenders, aandacht voor het thema binnen de sport door bv een netwerkcafé.  Helga Koper:” Ook na het roze jaar en het aflopen van de Koploper-status  in 2014 blijft het noodzakelijk om aandacht, inzet en beleid te ontwikkelen rond homo-emancipatie. Daarom hebben we het college gevraagd om na het roze jaar met de raadscommissie en betrokken organisaties de balans op te maken en tot structureel beleid te komen”.